Vláda schválila na náš účet: 125. rokovanie

Zimné olympijské hry na Slovensku nebudú. Aj taký je dôsledok rozhodnutia mesta Krakov o ukončení kandidatúry za spoluúčasti SR. Vláda však rozhodla, že prostriedky vyhradené na činnosť Slovenského prípravného výboru ZOH použije na  organizáciu 27. svetovej zimnej univerziády v roku 2015 na Štrbskom Plese a v Osrblí. Jedná sa o nevyčerpané prostriedky vo výške 404 000 eur.

Vláda schválila na náš účet: 125. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách a o zmene niektorých ďalších zákonov

Popis: Zavádza sa úloha Národnej banky Slovenska, ktorá spočíva v preverení vhodnosti potenciálneho veriteľa pre poskytovanie spotrebiteľských úverov, a to nielen z hľadiska vzdelania, praxe, ale aj preukázaním pôvodu finančných prostriedkov, či prezentácie podnikateľského plánu. Postupom sprísnenia podmienok pre podnikanie v oblasti spotrebiteľských úverov by sa mali zaviesť kritériá, ktoré zabránia vstupu subjektov, ktorých praktiky sú nežiaduce. Návrhom zákona dochádza k prechodu kompetencií v oblasti spotrebiteľských úverov zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Národnú banku Slovenska.

Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejných financií, ktorý však nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.

2) Správa o ukončení kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti SR

Popis: Nakoľko Slovensko bude v januári 2015 organizátorom 27. svetovej zimnej univerziády v spolupráci so Španielskom, navrhuje sa, aby nevyčerpané prostriedky na činnosť Slovenského prípravného výboru ZOH Krakov 2022 pre rok 2014 v sume 233 000 eur a pre rok 2015 v sume 171 000 eur mohli byť použité na prípravu a organizáciu 27. svetovej zimnej univerziády 2015 na Štrbskom Plese a v Osrblí.

3) Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch

Popis: Rozpočtové prostriedky vo výške 133 000 eur budú použité na opravu krovu Prezidentského paláca, reštaurátorské práce v interiéroch Prezidentského paláca, nevyhnuté interiérové vybavenie a opravy stavebného charakteru. Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením.

4) Návrh zákona o audiovízii a o zmene niektorých zákonov

Popis: Ministerstvo kultúry SR podľa audiovizuálneho zákona doteraz viedlo 1. zoznam slovenských audiovizuálnych diel 2. zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov 3. Zoznam slovenských multimediálnych diel 4. zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii 5. register nezávislých producentov.

Podľa návrhu bude zoznam slovenských audiovizuálnych diel a zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii viesť Slovenský filmový ústav a zoznam nezávislých producentov prechádza na Audiovizuálny fond. MK SR, ktoré bude viesť iba zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov. Keďže zoznam slovenských multimediálnych diel obsahuje v súčasnosti iba dve diela, nie je na vedenie takejto evidencie dôvod, a preto sa navrhuje jej zrušenie.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 11 253 eur a v rokoch 2016 a 2017 ročne vo výške 22 507 eur.

5) Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2014

Popis: Správa prináša pohľad na finančný sektor, popisuje súčasné trendy na finančnom trhu, pričom sa zameriava na hospodárenie finančných inštitúcií a venuje sa rizikám, ktorým sú inštitúcie vystavené.

V retailovom sektore pokračoval výrazný rast úverov, ktorý zároveň môže priniesť kumuláciu rizík, nakoľko veľké množstvo úverov má vysokú hodnotu pomeru úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti, pričom hypotekárne úvery zvýšili medziročné tempo rastu takmer na 12,8 %. Zisk bánk mierne vzrástol, narozdiel od predchádzajúceho obdobia bol však ťahaný najmä sektorom podnikov. Priemerný medziročný výnos bol vo fondoch druhého dôchodkového piliera na úrovni 3,8 %, v treťom pilieri dosiahol úroveň 4,7 %.

6) Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií v roku 2014 a predikcia vývoja do konca roka

Popis: Rast HDP v druhom štvrťroku pokračoval v solídnom tempe a dosiahol 2,5 % medziročne. V roli ťahúňa ekonomického rastu pokračuje domáci dopyt, ktorý dosiahol najvyššiu dynamiku rastu od prepuknutia krízy v 2008. V druhom štvrťroku však spomalil export. Medziročne sa počet zamestnaných zvýšil o 1,2 %, a stlačil tak mieru nezamestnanosti na 13,2 %. Priemerná nominálna mesačná mzda narástla v druhom kvartáli 2014 až o 4,8 % na 857 eur a vzhľadom na stabilnú cenovú úroveň vzrástla aj reálna mzda medziročne rovnako o 4,8 %. Reálne mzdy budú v roku 2014 rásť najrýchlejšie od roku 2007. Medziročný rast spotrebiteľských cien sa bude v tomto roku pohybovať na úrovni 0,1%.

Deficit verejných financií má aj napriek vyšším než očakávaným daňovým príjmom (očakávaný výber dane z príjmu má byť o 500 mil. eur vyšší oproti rozpočtu) vzrásť z plánovaných 2,64 % HDP na 2,93 % HDP. To v tomto roku zodpovedá rozpočtovej diere takmer 2,2 mld. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards