Vláda schválila na náš účet: 124. rokovanie

Na poslednom septembrovom rokovaní sa vláda rozhodla riešiť pohľadávky štátu.   Chce zriadiť jeden špecializovaný štátny subjekt, ktorý sa bude snažiť vymáhať staré pohľadávky. Vláda chce aj takto získať príjmy do rozpočtu. Okrem toho bol na úrovni EÚ vypracovaný nový systém riešenia finančných kríz, viac sa o ňom dočítate v novom návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Vláda schválila na náš účet: 124. rokovanie

Nasleduje zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dohľade nad finančným trhom a niektoré ďalšie zákony

Popis: Cieľom návrhu je rozšírenie pôsobnosti Národnej banky Slovenska pri dohľade nad finančným trhom o dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. NBS bude môcť ukladať subjektom aj sankcie v súvislosti s výkonom ochrany práv finančných spotrebiteľov. Výnosy z právoplatných sankcií za nedostatky zistené pri výkone ochrany finančného spotrebiteľa budú príjmom štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu bude mať návrh pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

2) Návrh na pristúpenie SR k 17. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA

Popis: Medzinárodné združenie pre rozvoj - IDA je jednou z piatich inštitúcií skupiny Svetovej banky. Jeho poslaním je poskytovanie rozvojovej pomoci najchudobnejším krajinám sveta prostredníctvom nízkoúročených a bezúročných úverov a grantov na programy zamerané na podporu hospodárskeho rastu a zlepšenie životnej úrovne. V celkovom vyjadrení sa v rámci IDA17 poskytne 52mld. USD.

Celková výška záväzku SR predstavuje 2,31 mil. SDR (2,66 mil. Eur), pričom v prospech SR bude v roku 2015 poskytnutý diskont vo výške 200 000 Eur.

3) Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene niektorých zákonov

Popis: Cieľom je zavedenie nového systému riešenia možných krízových situácií na finančnom trhu, ktorý bol vypracovaný na úrovni Európskej únie ako odpoveď na finančnú krízu. Nový systém pozostáva z troch fáz, pričom v prvej fáze sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií vypracovať plány ozdravenia, v ktorých sa ustanovia mechanizmy v prípade závažného zhoršenia finančnej situácie. V druhej fáze sa stanovuje možnosť intervencie s cieľom zabránenia zhoršenia a vyriešenia situácie finančnej inštitúcie v prípade počiatočných problémov. Tretia fáza stanovuje spoločné parametre na spustenie uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií v prípade, ak záchrana upadajúcej spoločnosti je vo verejnom záujme a neexistujú žiadne iné riešenia.

Odhad potenciálnych dopadov nie je možné v súčasnosti vykonať z dôvodu veľkého množstva faktorov, ktoré môžu reálne ovplyvniť výšku potenciálne poskytnutej pomoci štátu.

4) Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov SR a OECD v rokoch 2015 - 2017

Popis: Materiál rieši poskytovanie príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov SR a OECD na roky 2015 – 2017. V uvedenom období sa navrhuje vyčleniť finančné prostriedky vo výške 70 000 eur ročne.

5) Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 - návrh

Popis: Operačný program podporuje také činnosti, ktoré sú v súlade s prioritami EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj akvakultúry, čím zároveň dopĺňa spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti.

Celkový objem finančných prostriedkov predstavuje 20 832 778 eur, z toho 15 785 000 eur predstavuje príspevok z Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Zvyšok 5 047 778 eur predstavuje nárok na štátny rozpočet SR.

6) Návrh zákona o pohľadávkach štátu a o zmene niektorých zákonov

Popis: Cieľom je zaviesť centralizované vymáhanie pohľadávok štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou štátu.

Predpokladá sa, že návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu z titulu vyššej efektívnosti vymáhania pohľadávok štátu. Špecializovaný subjekt je už existujúcou právnickou osobou, t.j. jeho vznik nezakladá žiadne finančné nároky na štátny rozpočet. Napriek tomu náklady na vytvorenie registra pohľadávok štátu sa predpokladajú na úrovni 100 000 eur bez DPH a náklady na prevádzku a údržbu systému na jeden rok predstavujú 10 000 eur bez DPH.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony

Popis: Cieľom návrhu je riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri dočasnom prideľovaní zamestnancov v aplikačnej praxi.
V návrhu sa zavádza spoločná zodpovednosť za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom, riešia sa zastreté dočasné prideľovania zamestnanca právnickými a fyzickými osobami, ustanovuje sa maximálna dĺžka trvania dočasného pridelenia a pod. Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejných financií, ktorý nie je možné odhadnúť. Možno ho však predvídať z hľadiska zvýšeného výberu daní a odvodov vo väzbe na zúženie možnosti fiktívneho vyplácania cestových náhrad. Návrh bude mať negatívny dopad na zamestnanosť, keďže zvyšuje náklady zamestnávania.

8) Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2014

Popis: Výdavky Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa  v sledovanom období čerpali vo výške 25 047 487 eur.
 
Za Program rozvoja vidieka bolo do 30. 06. 2014 poskytnutých 2 217 239 001 eur z verejných zdrojov, čo predstavuje 85,38 % z celkových limitov na programové obdobie 2007 – 2013.

Celková výška oprávnených čerpaných výdavkov k 30.06.2014 v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo je 7 139 729 eur, čo predstavuje 55,35 % záväzku 2007 – 2013.

9) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. augustu 2014 sumu 105,7 mil. eur. 70,2 mil. eur z tejto sumy eviduje voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards