Vláda schválila na náš účet: 118. rokovanie

Po dovolenkách sa naši vládni predstavitelia opäť stretli na rokovaní. Minister financií potrebuje navýšiť príjmy v budúcoročnom štátnom rozpočte, preto prišiel s novelou zákona o dani z príjmov, v ktorej navrhuje viacero zmien, ktoré zvýšia celkové daňové zaťaženie firiem. Okrem toho chce vláda riešiť nezamestnanosť mladých ľudí. Preto vyčlenila na nasledujúce 3 roky vyše 18 miliónov eur, ktoré by mali spolu s prostriedkami zo štrukturálnych fondov motivovať firmy zamestnávať práve mladých ľudí.

Vláda schválila na náš účet: 118. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh poslancov NR SR Viliama Jasaňa a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám

Popis: Cieľom návrhu je jednorazovo odškodniť deti účastníkov protifašistického odboja, ktorí nesplnili všetky podmienky stanovené zákonom č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí. Ide o ľudí, ktorí sa zapojili do antifašistického odboja a bojovali kratšiu dobu ako 3 či 2 mesiace. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

2) Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Popis: Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR vo výške 8 729 643 eur budú použité na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom miestnych, úhrady tlače a distribúcie hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív a na celkové zabezpečenie činnosti volebných komisií. Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR vo výške 1 155 926 eur zahŕňajú výdavky spojené s prípravou spracovania a so spracovaním výsledkov volieb.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny a to vo výške 9 885 569 eur.

3) Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene niektorých zákonov

Popis: V prípade účinnej aplikácie by mala mať navrhovaná právna úprava výrazný pozitívny vplyv na verejné financie, pretože sa predpokladá ukladanie pokút za správne delikty. Zavedenie návrhu zákona do praxe si vyžiada výdavky na strane verejných prostriedkov, vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti inšpektorátov práce, Centra právnej pomoci a tiež odmeňovanie oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti.

4) Návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Mení sa rozpočtové určenie tejto dane, ktorá bude plynúť do štátneho rozpočtu a v príjmoch vyšších územných celkov bude kompenzovaná úpravou podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Nastavia sa ročné sadzby daní na úrovni súčasne platných ročných sadzieb daní VÚC Banská Bystrica, zavedie sa odstupňované zníženie ročných sadzieb daní počas prvých 108 kalendárnych mesiacov  (25, 20 a 15 %), zavedie sa zvýšenie ročných sadzieb daní pre vozidlá, ktoré sú staršie ako 144 kalendárnych mesiacov (10 a 20 %) a zavedie sa zníženie ročných sadzieb daní pre hybridné motorové vozidla.

5) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe majetku štátu

Popis:  Cieľom návrhu je centralizácia správy nehnuteľného majetku štátu, centrálna evidencia majetku štátu, vrátane informácií o jeho využívaní, a tiež odbúranie formálnych a administratívnych prekážok  pri nakladaní s majetkom štátu.
Náklady na vytvorenie centrálnej evidencie majetku budú vo výške 225 000 eur. Predpokladané náklady na prevádzku a údržbu systému na jeden rok predstavujú 22 500 eur. Očakáva sa pozitívny dopad na štátny rozpočet z titulu úspor výdavkov na inzerciu.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov

Popis: Poberateľom s najnižšími dôchodkami sa naviac v roku 2014 navrhuje jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 10 000 000 eur.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Navrhuje sa upraviť nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia súbeh poskytovania osobitného príspevku s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi občanovi, ktorý po dlhodobej neaktivite nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 3 126 107 eur a v rokoch 2016 a 2017 ročne vo výške 6 607 947 eur.

8) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení

Popis: Cieľom návrhu je riešenie zamestnanosti mladých ľudí vo veku 25 až 29 rokov, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 6 mesiacov. Príspevok sa navrhuje poskytovať najviac vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac v sume 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve a bude diferencovaná v závislosti od miery evidovanej nezamestnanosti.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny. V roku 2015 vo výške 20 080 582 eur, pričom 14 518 495 eur bude hradených zo štrukturálnych fondov a 5 562 087 eur zo štátneho rozpočtu. V roku 2016 vo výške 23 848 219 eur, pričom 17 720 986 eur bude hradených zo štrukturálnych fondov a 6 127 233 eur zo štátneho rozpočtu. V roku 2017 vo výške 25 801 438 eur, pričom 19 381 222 eur bude hradených zo štrukturálnych fondov a 6 420 216 eur zo štátneho rozpočtu.

9) Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis:  Navrhovaná právna úprava vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými službami. Upravujú sa požiadavky na obnovu budov ústredných orgánov štátnej správy. V rokoch 2014 až 2020 je možné využiť v rámci Operačného Programu Kvalita Životného Prostredia  finančné prostriedky určené pre obnovu verejných budov mimo bratislavského kraja.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 650 000 eur.

10) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis:  Cieľom je úprava počtu odpisových skupín zo 4 na 6, redukcia možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre odpisovú skupinu 2 a 3, t.j. len na výrobné technológie, zrušenie lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu, atď.. Zavádza sa tiež podpora podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskum a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny,  v roku 2015 vo výške 264,7 mil. eur, v roku 2016 vo výške 297,2 mil. eur a v roku 2017 vo výške 296,9 mil. eur.

11) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Opatrenia upravujú predpisy obchodného práva v súvislosti so zavedením spoločnosti s ručením obmedzeným s nižším základným imaním, upravujú ustanovenia o kríze spoločnosti, zavádzajú možnosť vylúčiť štatutárny orgán spoločnosti z výkonu tejto funkcie a register diskvalifikácií, upravujú pravidlá v konkurze. V súvislosti s vedením registra diskvalifikácií Okresným súdom Žilina bude nevyhnutné vykonať v roku 2014 zmeny v informačnom systéme Súdny manažment, ktoré budú vo výške 10 000 eur.

12) Návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Účelom návrhu zákona je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2014 vo výške 367 780 eur a v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 32 160 eur.

13) Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Popis: Čerpanie finančných prostriedkov v rámci NSRR za zdroje EÚ bolo k 30.06.2014 v celkovej sume 6 363 644 414,24 eur, čo predstavuje 55,42 % alokácie NSRR na programové obdobie 2007 – 2013. Kontrahovanie finančných prostriedkov v rámci NSRR (zdroje EÚ) bolo k 30.06.2014 v celkovej sume 11 553 600 032 eur, čo predstavuje 100,62 % alokácie NSRR na programové obdobie 2007–2013. Nárast kontrahovania finančných prostriedkov k 30.06.2014 v porovnaní s kontrahovaním k 31.12.2013 predstavuje 9,37 p. b.. Nezakontrahovaná suma finančných prostriedkov za všetky Operačné programy je vo výške 427 684 227 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards