Vláda schválila na náš účet: 106. - 108. rokovanie

V máji sa predstavitelia vlády stretli trikrát na svojich pravidelných rokovaniach. Okrem schválenia operačných programov na programovacie obdobie 2014 až 2020 schválili nový grantový program, ktorého cieľom je  podpora študentov, ktorí by študovali na zahraničných univerzitách, a zároveň by po skončení štúdia mali pracovať v štátnej správe. Na prvom májovom rokovaní vláda zároveň schválila investičnú pomoc pre firmu Poltár Crystal&Steel, a.s., ktorej investícia má priniesť 400 nových pracovných miest. Jedno pracovné miesto nás bude stáť 29 500 eur.

Vláda schválila na náš účet: 106. - 108. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

Popis: Cieľom návrhu je vytvoriť grantový program, na základe ktorého sa vytvorí mechanizmus, ktorý umožní štátnej správe získať absolventov najlepších vysokých škôl v zahraničí.  Na základe doterajších skúseností sa odhaduje, že schéma by mohla byť relevantná pre 4 štipendistov v roku 2014.

Celkový vplyv na rozpočet bude negatívny, v roku 2014 vo výške 84 000 eur a v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 100 000 eur.

2) Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Popis: Návrhom sa zriaďuje Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie, štipendia alebo pôžičky.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 200 000 eur a v rokoch 2016 a 2017 každoročne vo výške 20 000 000 eur. Cieľom Fondu je nahradiť súčasný grantový systém Ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy budú zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií. Ministerstvo kulútry bude poskytovať Fondu príspevok minimálne vo výške 10 mil. eur ročne. Ďalších 10 mil. eur zatiaľ ostáva nekrytých.

3) Návrh na zapojenie SR do Fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie

Popis: Investičné projekty Fondu sú určené pre krajiny Východného partnerstva - Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina - a potenciálnymi krajinami sú Azerbajdžan a Bielorusko. Príspevky do fondu sa zarátavajú do výdavkov SR na oficiálnu rozvojovú pomoc.

Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vďaka príspevku do fondu, v roku 2014 sa predpokladá vo výške 50 000 eur a v roku 2017 vo výške 200 000 eur.

4) Návrh Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR

Popis: Plán obsahuje 5 cieľov, ktorých plnenie sa predpokladá v časovom horizonte rokov 2014 až 2020, a na ich dosiahnutie bolo vypracovaných 66 opatrení. Cieľom je hlavne zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach, efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore a pod.

Celková finančná náročnosť súvisiaca s plnením jednotlivých opatrení bola v nasledujúcich piatich rokoch stanovená na úrovni 54 271 000 eur. Z tejto sumy 27 245 500 eur budú tvoriť zdroje z EÚ fondov, 7 249 200 eur bude pochádzať zo štátneho rozpočtu a 19 776 300 eur má pochádzať zo zdrojov inštitúcií podieľajúcich sa na opatreniach (súkromné zdroje realizátora opatrení vo výške 51 300 € a výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 v sume 19 725 000 €).

5) Operačný program Efektívna verejná správa na roky 2014 - 2020

Popis: Operačný program Efektívna verejná správa je program, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 40 663 999 eur, v roku 2015 vo výške 60 502 535 eur, v roku 2016 vo výške 54 306 115 eur, a v roku 2017 vo výške 56 764 235 eur.

Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a výdavky územnej samosprávy) sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 6 099 600 eur, v roku 2015 vo výške 24 215 218 eur, v roku 2016 vo výške 16 272 970 eur a v roku 2017 vo výške 17 009 552 eur.

6) Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

Popis: Materiál Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje programový dokument pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 31 764 705 eur, v roku 2015 vo výške 247 058 823 eur, v roku 2016 vo výške 291 176 470 eur, a v roku 2017 vo výške 340 000 000 eur.

Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) sa rozpočtujú v roku 2014 vo výške 4 764 705 eur, v roku 2015 vo výške 37 058 823 eur, v roku 2016 vo výške 43 676 470 eur, a v roku 2017 vo výške 51 000 000 eur.

7) Operačný program Výskum a inovácie

Popis: Materiál Operačný program Výskum a inovácie predstavuje programový dokument pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti systému výskumu a vývoja.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 18 321 968 eur, v roku 2015 vo výške 114 316 317 eur, v roku 2016 vo výške 235 397 008 eur, a v roku 2017 vo výške 305 758 060 eur.

Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) sa rozpočtujú v roku 2014 vo výške 1 321 968 eur, v roku 2015 vo výške 9 166 317 eur, v roku 2016 vo výške 19 097 008 eur, a v roku 2017 vo výške 25 158 060 eur.

8) Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Popis: Program je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z  Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014-2020 vychádzajúca zo 6 priorít rozvoja vidieka. Rozpočet programu je 2 078 982 018 eur verejných zdrojov na 7 rokov, z toho 1 545 272 844 eur predstavuje príspevok Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a 533 709 174 eur predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 137 803 267 eur, v roku 2015 vo výške 264 000 000 eur, v roku 2016 vo výške 320 000 000 eur a v roku 2017 vo výške 350 000 000 eur.
Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) sa rozpočtujú v roku 2014 vo výške 34 450 817 eur, v roku 2015 vo výške 67 531 200 eur, v roku 2016 vo výške 81 856 000 eur, a v roku 2017 vo výške 89 530 000 eur.

9) Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Popis: Návrh Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje operačný program, prostredníctvom ktorého bude možné v programovom období 2014 – 2020 čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programu je zlepšenie kvality života a podpora udržateľného poskytovania verejných služieb.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 11 600 000 eur, v roku 2015 vo výške 130 060 000 eur, v roku 2016 vo výške 311 570 000 eur a v roku 2017 vo výške 431 400 000 eur.

Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a výdavky územnej samosprávy) sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 1 600 000 eur, v roku 2015 vo výške 20 060 000 eur, v roku 2016 vo výške 51 570 000 eur a v roku 2017 vo výške 71 400 000 eur.

10) Návrh operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020

Popis: Operačný program Technická pomoc je programovým dokumentom na programové obdobie 2014 – 2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie  EÚ fondov.

Celkové výdavky programu vrátane EÚ fondov sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 24 690 815 eur, v roku 2015 vo výške 25 921 569 eur, v roku 2016 vo výške 27 168 688 eur a v roku 2017 vo výške 28 398 455 eur.

Z toho výdavky verejnej správy SR (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) sa v roku 2014 rozpočtujú vo výške 3 703 622 eur, v roku 2015 vo výške 3 888 235 eur, v roku 2016 vo výške 4 075 303 eur a v roku 2017 vo výške 4 259 768 eur.

11) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o geologických prácach a ďalšie zákony

Popis: Cieľom návrhu je legislatívne zakotvenie zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov. Návrh zákona tiež stanovuje, že občania jednotlivých obcí môžu miestnym referendom prekonať tento zákaz vyjadrením súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov, ak by navrhovaný dobývací priestor zasahoval do katastrálneho územia príslušnej obce.

Konkrétne vyčíslenie vplyvov na rozpočty obcí nie je možné vyčísliť, pretože nie je známe, ktorých obcí a s akým počtom obyvateľov sa konanie miestneho referenda bude skutočne týkať.

12) Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

Popis: Zámerom centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe je rozvoj cloudu a cloudových služieb, ktoré by malo prebiehať v dvoch etapách. V rámci 1. etapy sa navrhuje zriadenie dvoch dátových centier štátnej správy, ktoré budú poskytovať orgánom štátnej správy služby zabezpečujúce umiestnenie hardvéru a prislúchajúcej infraštruktúry. Cieľom 2. etapy je vybudovanie cloudového riešenia v týchto dátových centrách.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 6 308 907 eur a v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 35 714 286 eur.

13) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Poltár Crystal&Steel, a.s. v Poltári

Popis: Na realizáciu investičného zámeru požaduje Poltár Crystal & Steel, a.s. poskytnutie investičnej pomoci spolu vo výške 11 800 000 eur. V súvislosti s investíciou sa vytvorí 400 nových pracovných miest. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda bude 831 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude však pozitívny, v roku 2014 vo výške 1 399 147 eur, v roku 2015 vo výške 32 406 eur, v roku 2016 vo výške 20 260 eur a v roku 2017 vo výške 1 802 574 eur.

14) Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2013

Popis: Vývoj dlhu je sledovaný cez zmenu objemu záväzkov v lehote splatnosti. Ide o nominálnu hodnotu záväzkov,  bez záväzkov zo zúčtovania transferov a záväzkov po lehote splatnosti. Celkový objem záväzkov spolu na úrovni istiny bol k 31.12. 2013 vo výške   1,22 mld. eur. Medziročne došlo k poklesu celkových záväzkov v rezorte zdravotníctva o 37,5 mil. eur.

Záväzky po lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva boli k 31.12. 2013 v celkovej výške 319 mil. eur. Na príspevkové organizácie MZ SR (vrátane univerzitných a fakultných nemocníc) pripadalo 247 mil. eur, zvyšok (72 mil. eur) na zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie. Zdravotné poisťovne a zariadenia transformované na akciové spoločnosti nemali prakticky žiadne záväzky po lehote splatnosti.

15) Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2013

Popis: Slovenská republika poskytla v roku 2013 oficiálnu rozvojovú pomoc v celkovej sume 64 842 480 eur. Najvyšší objem pomoci smeroval do Afganistanu, na druhom mieste je Keňa a tretie je Srbsko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards