Vláda schválila na náš účet: 96. rokovanie

Posledné februárové rokovanie vlády sa nieslo v duchu zmien v II. dôchodkovom pilieri. Vláda pripravila veľkú anuitnú reformu, ktorá upravuje možnosti vyplácania úspor sporiteľov na dôchodku. Okrem toho sme sa dozvedeli, koľko by nás stáli Zimné olympijské hry 2022 v prípade našej spoločnej úspešnej kandidatúry s Poľskom.

Vláda schválila na náš účet: 96. rokovanie

Tu je zoznam všetkých schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o námornej plavbe a zákon o správnych poplatkoch

Popis: Návrh pozitívne ovplyvní rozpočet verejnej správy zvýšením príjmov z nových správnych poplatkov. Jedná sa o poplatky za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty a vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátanie vydania registračného listu. Suma, ktorá pozitívne ovplyvní rozpočet, bude predstavovať približne 1000 eur ročne.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane hospodárskej súťaže a zákon o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Popis: Návrh zavádza nové inštitúty, ako napríklad inštitút oznamovateľa, ktorý má za cieľ prispieť v boji proti kartelom. Vplyv na rozpočet verejnej správy bude mať zavedenie odmien pre oznamovateľa dohody obmedzujúcej súťaž a tiež zmena organizácie Rady úradu. Oznamovateľovi, ktorý  poskytne úradu dôkazy o karteli, vznikne nárok na odmenu vo výške 1% z uložených pokút v jednom rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 eur.

Vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny aj negatívny, nie je ho však možné presne vyčísliť.

3) Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca roku 2013

Popis: Povodne spôsobili počas hodnoteného obdobia škody vo výške 678 046 eur. Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác boli počas hodnoteného obdobia vynaložené výdavky vo výške 313 276 eur.

4) Ocenenie športovcov – reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013

Popis: Finančné ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 je navrhnuté v celkovej výške 237 308 eur. Celkovo sa navrhuje oceniť 235 športovcov v individuálnych športoch a 3 družstvá v kolektívnych športoch.

5) Správa č. 2 o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier 2022 za spoluúčasti Slovenska

Popis: Na území Slovenska by sa mali v rámci ZOH Krakov 2022 konať len alpské lyžiarske disciplíny a to v existujúcom lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry. Všetky ostatné disciplíny budú organizované na území Poľska. V prípade úspešnej kandidatúry mesta Krakov na organizovanie ZOH sa v roku 2018 počíta s výdavkami Slovenska vo výške 54 745 000 eur, v roku 2019 vo výške 55 045 000 eur a v roku 2020 vo výške 59 305 000 eur.

6) Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do vojenskej operácie ISAF v Afganistane

Popis: Operácia ISAF bude do konca roka 2014 ukončená, avšak  NATO bude v Afganistane naďalej pôsobiť v rámci novej misie. Aliancia spoločne s partnerskými krajinami plánuje pokračovať vo výcviku, poradenstve a asistencii afganským bezpečnostným zložkám. Rozpočtové zdroje na pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl SR sa plánujú v roku 2014 vo výške 197 823 eur.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Návrh obsahuje právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Navrhuje sa, aby sa dôchodky z II. piliera, rovnako ako aj dôchodky z I. piliera, vyplácali vo forme doživotného dôchodku. Umožňuje sa tiež vyplácanie dôchodku aj vo forme dočasného dôchodku alebo vo forme programového výberu (tj. peňazí „na ruku“, no len vo veľmi obmedzenej forme). Navrhuje sa, aby Sociálna poisťovňa spravovala centrálny informačný ponukový systém s cieľom sprostredkovania výberu dôchodku.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 948 000 eur.

8) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol  k 31. januáru 2014 sumu 89 700 600 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards