Seminár rakúskej ekonómie II

V dňoch 17.-20. marca sa v Brusne uskutočnil druhý
ročník Seminára rakúskej ekonómie. Tento ročník bol štedrý na atraktívnych
lektorov zo zahraničia i Slovenska a tak ako minulý rok aj tentoraz záujem
vysoko prevyšoval kapacitu podujatia. Zo záujemcov bol vybraný výborný mix od
študentov 1. ročníka vysokých škôl až po študentov doktorandského štúdia, či
pracujúcich.

Seminár rakúskej ekonómie II

Po úvodnom privítaní účastníkov a ich krátkom
predstavení ihneď nasledovala prvá z prednášok venovaná projektu INESS Cena štátu. Predniesol ju Radovan Ďurana (INESS), ktorý do
problematiky verejných financií aktívne zapojil študentov, čo vyústilo do živej
debaty o opodstatnenosti tých-ktorých verejných výdavkov už počas
prednášky.

Piatkový maratón prednášok výborne rozbehol Ján Šebo z Independent Traders Club, o.z., ktorý prednáškou na tému Špekulatívne obchodovanie na základe makroekonomických
ukazovateľov s podnázvom Kde má „Rakúšan“ pravdu a ako ju využiť

zadosťučinil praktickému využitiu Rakúskej ekonomickej teórie. Ako človek
z praxe, ktorý sa reálne pohybuje a obchoduje na burze, zdôraznil
kľúčovú úlohu fundamentálnej analýzy. Dôsledné pozorovanie indikátorov na trhu
spolu s aplikáciou teoretických poznatkov Rakúskej školy vedie ku
kvalitným odhadom budúceho vývoja trhu, čo sa dá na burze samozrejme následne
využiť.

Nasledujúcim rečníkom bol Juraj Karpiš (INESS), ktorý témou Dolar vs. Euro – problémy experimentu s fiat peniazmi poukázal
na systémové chyby centrálneho bankovníctva, ktoré vedú k rozširovaniu
mýtov o inflácii a deflácii, deformovaniu hospodárstva, narúšaniu
signálov nedostatku v ekonomike (cien) a z toho prameniacich
sekundárnych problémov v podobe tvorenia bublín a vytvoreniu
priestoru na enormné zadlžovanie štátov.

Poobede patrilo zahraničným rečníkom, senior fellow CATO institute a viceprezidentovi ATLASu, Dr. Tomovi
Palmerovi
rektorovi CEVRO
institute v Prahe, profesorovi Josefovi Šímovi
. Tom Palmer najprv
v prednáške Greatest Myths about
Free market
trefne popísal mýty o slobodnom trhu, inak
v spoločnosti bežne prijímané ako fakty.

V ďalšej prednáške Law
and Economics
Josef Šíma poukázal na vzťah medzi ekonómiou a právom. Piatkové
prednášky ukončil Tom Palmer so svojou druhou prednáškou „The Benefits of
Freedom of Trade and Travel“.

Sobotu otvoril opäť Tom Palmer, ktorý svoju poslednú
prednášku Pre-government Social Security zameral
na sociálny systém. Svoj pohľad uprel do minulosti, kedy bolo sociálne
poistenie poskytované na báze dobrovoľnosti. Či už šlo o dobrovoľné
poistenie, alebo o dobrovoľné poskytovanie sociálnej pomoci charitou a vzájomnými
spoločenstvami. Ich počet však po rozbujnení štátu výrazne poklesol a vplyvom
jeho zásahov a regulácií momentálne už nie sú schopné plniť svoju
niekdajšiu prirodzenú funkciu.

Josef Šíma výborne nadviazal na piatkovú prednášku Juraja
Karpiša o menovom systéme témou Deflácia-
pre a proti
, kde vyvrátil mýtus o škodlivej deflácii. Ak je deflácia
v zmysle zníženia cenovej hladiny sprievodným javom recesie, poukázal na logické
dôvody, prečo by sa ju štát nemal snažiť potlačiť v záujme nevytvárania opätovnej
cenovej bubliny, ktorá bude musieť byť korigovaná ešte väčším poklesom cenovej
hladiny, čo vyústi do nekonečného cyklu.

Posledná prednáška Josefa Šímu Ktoré služby trh poskytuje? Obrana a súdnictvo na trhu bola
zároveň najkontroverznejšou. Nastolenie otázky, či by bolo možné tieto služby poskytovať
efektívnejšie, ak by sme umožnili konkurenciu vzhľadom na dnešný štátny monopol,
 očakávane naštartovala výbornú diskusiu.
Tá sa natiahla minimálne na dvojnásobok vyhradeného času, čo svedčí množstve nezodpovedaných
a zaujímavých otázkach, ktoré takýto prístup nahliadania na obranu a súdnictvo
vyvoláva.

Večer bol venovaný moderovanej diskusii, kedy lektori odpovedali
na rôzne otázky tykajúce sa všetkých odprednášaných tém, čo v konečnom dôsledku
znamenalo zopár vyjasnení niektorých nezrovnalostí a ďalšie obohatenie
o nové myšlienky a argumentácie.

Po diskusii sa väčšina študentov presunula do baru, kde
rovnako ako počas prvých dvoch večerov diskutovali s lektormi či medzi
sebou do neskorých nočných hodín.

Posledný deň sa niesol v duchu témy Intelektuálne vlastníctvo. Prednáška Richarda Ďuranu (INESS) rozprúdila zaujímavú
diskusiu, ktorá doznievala aj po jej oficiálnom skončení. Následne boli študentom
odovzdané certifikáty o absolvovaní Seminára rakúskej ekonómie, čo oficiálne
ukončilo víkend nabitý prednáškami, diskusiami, a v prvom rade novými
vedomosťami, zážitkami a známosťami.

Týmto tiež vyjadrujeme vďaku Nadácii Tatra banky, ktorá
podujatie finančne podporila, vďaka čomu sme mohli stlačiť ceny pre študentov
na minimum. Všetci študenti si tiež odniesli zaujímavú literatúru a študijné
podklady, čítaním ktorých môžu samostatne nadviazať na témy, ktoré sa na
Seminári preberali.

Viac informácií ako aj fotogalériu nájdete na stránke podujatia tu.

Tom G. Palmer (CATO Institute / Atlas Economic Research Foundation)

Josef Šíma (CEVRO Institut)

Ján Šebo (Univerzita Mateja Bela, iTC)

Richard Ďurana
(INESS)

Radovan Ďurana
(INESS)

Z diskusie
(zľava: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Martin Štefunko, Richard Ďurana)

Študenti

Študenti

Z odovzdávania certifikátov o úspešnom absolvovaní seminára

Spoločná fotografia

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards