Vláda schválila na náš účet: 135. rokovanie

Na poslednom novembrovom rokovaní vlády bolo potrebné tak ako každý rok od začiatku krízy zmraziť platy ústavných činiteľov. Vláda tiež schválila Informáciu o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014, ktorá popisuje konsolidáciu verejných financií a stav verejnej správy v SR.

Vláda schválila na náš účet: 135. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. znenia Schengenského akčného plánu SR za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. znenie Schengenského akčného plánu SR

Popis: Na základe materiálu sa plánuje investovať  1 642 714 eur na údržbu a rozvoj  národného schengenského informačného systému druhej generácie. Ďalej bude potrebné zabezpečiť 750 000 eur na technickú a legislatívnu implementáciu systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov. Okrem toho sa v roku 2015 predpokladajú prostriedky z Fondu pre vonkajšie hranice vo výške 482 400 eur pre účely dobudovania detekčného systému v severnom úseku hranice SR s Ukrajinou.

2) Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov

Popis: Cieľom tejto koncepcie je podporiť diverzitu štruktúry poľnohospodárskych podnikov a zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných fariem. Všetky opatrenia budú financované v rámci programového obdobia 2014 - 2020 – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky poľnohospodársky a záručný fond.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku  2015 vo výške 22 268 655 eur, v roku 2016 vo výške 24 965 231 eur a v roku 2017 vo výške 23 509 180 eur. Celkové výdavky vrátane európskych zdrojov v roku 2015 dosiahnu 457 459 849 eur, v roku 2016 471 185 985 eur, a v roku 2017 468 817 811 eur.

3) Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020

Popis: Cieľom programu je udržanie požadovaného stupňa pripravenosti objektov a priestorov na príjem, podporu a nasadenie síl NATO/EÚ, zdokonaľovanie a udržiavanie technologickej úrovne komunikačných a informačných systémov a ich bezpečnosti a pod..

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku  2015 vo výške 3 366 909 eur, v roku 2016 vo výške 3 315 409 eur, v roku 2017 vo výške 3 326 409 eur a v roku 2018 vo výške 4 768 653 eur.

4) Návrh na ponechanie platov ústavných činiteľov na rovnakej úrovni

Popis: Cieľom je ponechanie platov a paušálnych náhrad niektorých ústavných činiteľov SR v roku 2015 na rovnakej úrovni ako im patrili v roku 2014. Obdobne sa navrhuje nezvyšovať platy v roku 2015 ani tým verejným funkcionárom, ktorých plat je naviazaný na plat poslanca NR SR. Tiež sa navrhuje zvýšiť plat predsedu Súdnej rady SR z úrovne platu vo výške poslanca NR SR na úroveň 1,5 násobku platu poslanca NR SR.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, pre rok 2015 v sume 14,1 mil. eur.

5) Návrh integračného zámeru ITMS2014+

Popis: Návrh integračného zámeru ITMS 2014+ má za cieľ v termíne do 31. 12. 2015 zabezpečiť elektronickú výmenu dokladov a informácií medzi prijímateľmi a riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a sprostredkovateľskými orgánmi podľa požiadaviek princípov e-Kohézie a požiadaviek zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.

V programovom období 2014 – 2020 bude informačný systém ITMS2014+ základným nástrojom pre sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy však v súčasnosti nie je možné vyčísliť, keďže v dlhodobejšom výhľade sa predpokladá pozitívny vplyv vďaka zvýšenej efektivite.

6) Informácia o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014

Popis: Slovensko po výraznom zvyšovaní daňových príjmov v uplynulých rokoch vystúpilo v júni 2014 z procedúry nadmerného deficitu, keďže znížilo udržateľným spôsobom deficit verejných financií pod 3 % HDP. V roku 2013 dosiahlo jedno z doteraz najvyšších konsolidačných úsilí vo výške 2,2 % HDP. Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2015 je zostavený so schodkom na úrovni 1,98 % HDP. Po zarátaní vplyvu odvodovej odpočítateľnej položky a zvyšovania platov vo verejnej správe sa však predpokladaný deficit v budúcom roku priblíži k 2,5 % HDP.

7) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. októbru 2014 sumu 114,0 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards