Vláda schválila na náš účet: 130., 131. a 133. rokovanie

V októbri sa vláda zhodla, že jedným z problémov Slovenska je potravinová nesebestačnosť. O zmenu sa pokúsi v nasledujúcom programovom období a už na najbližšie 3 roky počíta v rámci Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu s výdavkami vo výške takmer 24 miliónov eur. Okrem toho sa vláda rozhodla riešiť súbeh platov tých ústavných činiteľov, ktorí sedia na viacerých stoličkách. Za každú ďalšiu funkciu tak budú dostávať už len minimálnu mzdu.

Vláda schválila na náš účet: 130., 131. a 133. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Ľubotice

Popis: Obec Ľubotice žiada Ministerstvo financií SR o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na zabezpečenie vyriešenia dlhotrvajúceho sporu so spoločnosťou MIJOSTA, spol. s r.o. Prešov, ktorý v prípade skorého nevyriešenia môže mať za následok začatie ďalších súdnych alebo rozhodcovských konaní. Spoločnosť MIJOSTA je ochotná vzdať sa všetkých právnych nárokov, ak by dostala jednorazovo kompenzáciu v sume 200 tis. eur. Obec Ľubotice v súčasnosti nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov. Predložený návrh má potenciálny negatívny vplyv na výšku schodku štátneho rozpočtu.

2) Výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Popis: Cieľom predloženého materiálu je rozhodnutie vlády SR, či trasovanie úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever s nepriaznivým vplyvom na integritu území sústavy Natura 2000 je vyšším verejným záujmom ako sú záujmy ochrany prírody. Cena za realizáciu projektu kompenzačných opatrení je v tomto štádiu projektovej prípravy odhadovaná na 9 692 060 eur.

3) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 30. septembru 2014 sumu 110,9 mil. eur. Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 74,4 mil. eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje pohľadávky vo výške 36,4 mil. eur.

4) Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 - 2020

Popis: Cieľom koncepcie je zvýšenie potravinovej sebestačnosti na úroveň 80% súčasnej spotreby na Slovensku a  zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu. Celkovo sa počíta s finančným objemom preinvestovaných finančných prostriedkov vo výške 200 mil. eur cez Program rozvoja vidieka 2014 – 2020. Predpokladá sa možnosť podpory aj cez operačný program výskum a inovácie v celkovej sume 70 mil. eur. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 4 736 791 eur, v roku 2016 vo výške 8 725 062 eur a v roku 2017 vo výške 10 400 122 eur.

5) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR

Popis: Cieľom návrhu je dosiahnuť stav, aby poslanec NR SR, ktorý vykonáva funkciu poslanca a inú funkciu vo verejnej správe (napríklad funkciu starostu, primátora, člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej inštitúcie a pod.), dostával v plnej výške len plat poslanca a za výkon každej ďalšej funkcie plat najviac v sume minimálnej mzdy. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon o vojenských obvodoch a zákon o organizácii miestnej štátnej správy

Popis: Cieľom návrhu je vytvorenie podkladu na vydávanie reštitučných rozhodnutí. Touto úpravou sa vyberie určený operát, ktorý určí príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. Na zabezpečenie registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrhu harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina rezort pôdohospodárstva vyčlenil celkom sumu 800 000 eur, z toho v roku 2015 500 000 eur a v roku 2016 300 000 eur.

7) Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Popis: Vláda vyčlenila finančné prostriedky vo výške 2 200 000 eur na aktivity zlepšujúce sociálno – ekonomickú situáciu okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov. Táto podpora zo štátneho rozpočtu poputuje vyše 40 obciam, mestám a organizáciám a je určená na zlepšenie infraštruktúry,  na vybudovanie tréningovej športovej haly v Prešove, na rekonštrukciu budov a pod.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards