Ročné zúčtovanie sa znovu odkladá

Analytik Radoslav Ďurana sa pre portál hnonline vyjadril k odkladu zavedenia ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

Ročné zúčtovanie sa znovu odkladá

Štát sa po niekoľkoročnom odklade chystal zaviesť ročné zúčtovanie odvodov do Sociálnej poisťovne. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo návrh, aby sa prvýkrát urobilo v roku 2020 za rok 2019. Ale myšlienka uviazla. Proti návrhu na zúčtovanie sociálnych odvodov sa postavila Sociálna poisťovňa. Dôvodí tým, že treba zmeniť informačné systémy, a preto žiadala posunúť celý proces o dva roky. Rezort práce to uznal. Prvýkrát tak ročne zúčtuje príjmy pracujúcich ľudí najskôr v roku 2021 za rok 2020.

 

S čím sa ráta

Koho sa bude ročné zúčtovanie sociálnych odvodov týkať? Zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb. Výnimku dostane štát. Ročnému zúčtovaniu nebudú podliehať odvody Sociálnej poisťovne za poberateľov úrazovej renty a výnimku budú mať aj dobrovoľne poistené osoby. Najviac budú zmenami dotknuté niektoré skupiny zamestnancov a živnostníkov. „Zhoršenie pocítia zamestnanci, ktorí si privyrábajú ako živnostníci. Budú platiť minimálne odvody aj z príjmov, ktoré nadobudnú ako SZČO. To je rozdiel oproti ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia, pri ktorom poisťovňa v ročnom zúčtovaní zohľadní, ak si živnostník platí poistné z viacerých zdrojov, a spravidla mu vychádza nižšie ako minimálne poistné, a ak si platí odvody aj zo zamestnania,“ informuje Peter Huba zo Slovenskej komory daňových poradcov.

 

Negatíva a pozitíva

Negatívne sa dotkne ročné zúčtovanie aj začínajúcich živnostníkov, ktorí v súčasnosti neplatia sociálne odvody za prvý rok podnikania, ale po novom by sa im z podaného daňového priznania v rámci ročného zúčtovania malo vypočítať, koľko majú doplatiť Sociálnej poisťovni aj za tento prvý rok.

„Naopak, prilepšiť by si mali študenti a dôchodcovia pracujúci na dohodu,“ pokračuje Peter Huba. Namiesto úľavy na poistnom sa zavádza odvodová položka. Podľa neho bude mať pozitívny vplyv aj na rodičovské dávky. V prípade, ak ročné zúčtovanie ukáže, že rodičovská dávka mala byť vyššia, Sociálna poisťovňa matke alebo otcovi sumu doplatí. Ak by sa ukázalo, že mala byť nižšia, vyplatené rodičovské dávky sa nebudú vracať, ale sa znížia až od momentu prepočítania.

Pohoršia si ale zamestnanci, ktorým firma napríklad raz do roka priznáva vysokú odmenu. Novela totiž zavádza inštitút maximálneho ročného vymeriavacieho základu. V rámci ročného zúčtovania sociálnych odvodov sa spočítajú vyplatené mzdy a odmeny a budú sa porovnávať s týmto základom, čo bude v ich prípade znamenať možný vznik nedoplatku na poistnom. Nie ako teraz, keď sa sociálne odvody platia len do sumy maximálneho mesačného vymeriavacieho základu a vyplatené sumy nad túto hranicu odvodom nepodliehajú.

 

Čo je cieľom

„Cieľom ročného zúčtovania je od občanov vybrať viac odvodov ako doteraz. I napriek tomu, že príjmy zo sociálnych odvodov v poslednom období výrazne rastú,“ podotýka Radoslav Ďurana zo spoločnosti INESS. Zúčtovanie je cielené na ľudí s nadštandardnými príjmami, ktorí v jednom mesiaci roka vykážu príjmy vyššie ako sedemnásobok priemernej mzdy. To je súčasná úroveň maximálneho vymeriavacieho základu.

„Ročné zúčtovanie má za cieľ zabezpečiť, aby strop vymeriavacieho základu nebol definovaný na mesačnej báze, ale na ročnej báze ako 84-násobok priemernej mzdy, čo je 76 608 eur. Na zmenu najviac doplatia zamestnanci s nadpriemernými príjmami,“ vysvetľuje Ďurana. „Ich dôchodok nebude vyšší ako 2,7-násobok priemerného dôchodku, hoci zaplatia sedemnásobne viac ako človek s priemerným dôchodkom. Strop definovaný na mesačnej báze im umožnil sa vyhnúť zdaneniu, ktorému dnes v systéme sociálneho poistenia čelia. Na nich sa pritom už nevzťahuje ani nezdaniteľná časť základu dane a platia zároveň aj 25-percentnú sadzbu dane z príjmu.“

Bohužiaľ, ročné zúčtovanie nie je súčasťou cieľa zaviesť UNITAS, systém, ktorý by výrazne uľahčil zamestnávateľom aj zamestnancom byrokraciu platieb štátu. Po mnohých rokoch rastu odvodových príjmov a zvyšovaní stropu odvodov by predstavitelia štátu mohli uvažovať o znížení odvodového zaťaženia. Veľa poslancov kritizuje Sociálnu poisťovňu, že zablokovala skoršie fungovanie zákona o ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia. Dala návrh, aby sa termín zavedenia posunul na rok 2021. Dôvody vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. Zavedenie ročného zúčtovania si vyžiada zásadnú zmenu 22 zo 48 informačných systémov Sociálnej poisťovne. Na zavedenie ročného zúčtovania do praxe potrebuje mať definitívne paragrafové znenie toho, čo štát v ročnom zúčtovaní vyžaduje. Zatiaľ ho nemáme. Nie je ani schválené znenie zákona, a teda ani prípravné práce z hľadiska presných vecných postupov ešte nemôžeme začať. A to je máj 2018. Na májovú schôdzu sa návrh zákona nedostane.

 

Aký teda bude ďalší postup?

Až bude definitívne schválený zákon, potom poisťovňa pripraví procesný model pre zhotoviteľov – dodávateľov informačných systémov. Jeho príprava je po vecnej stránke náročná a trvá najmenej štyri až päť mesiacov. Sociálna poisťovňa nemôže dať zhotoviteľovi paragrafové znenie zákona, ale musíme mu zákon takpovediac preložiť, povedať, čo konkrétne od neho chceme. Procesný model teda obsahuje presné požiadavky, ako majú dodávatelia informačné systémy upraviť, aby pracovali podľa schváleného zákona. Až keď budeme mať model, môžeme posunúť objednávku zhotoviteľom – dodávateľom systémov. No a ten najdôležitejší z nich, ktorý robí informačný systém jednotného výberu poistného, už teraz hovorí, že na požadované zmeny potrebuje 19 mesiacov. Nanajvýš to môže skrátiť na 14 mesiacov, o čom s ním Sociálna poisťovňa už rokuje. Ak si premietneme tieto realizačné termíny do časovej osi, na ročné zúčtovanie v zbere dát môžeme „nabehnúť“ v roku 2020 a od roku 2021 ich už potom môže Sociálna poisťovňa vyhodnocovať v podobe ročného zúčtovania pre poistencov.

 

Požiadavka Sociálnej poisťovne na neskorší termín zavedenia nového ročného zúčtovania teda nie je odsúvaním termínov alebo nebodaj zdržovaním celého procesu?

Z našej strany je to reálny pohľad na prípravu a uskutočnenia požadovaných zmien. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny vníma zavedenie ročného zúčtovania pozitívne a opakovane vyjadril svoj kladný postoj k zamedzeniu optimalizácie odvodov, čo je ambíciou aj ročného zúčtovania. Ale súčasne zodpovedne vníma realitu prípravy takéhoto významného kroku, aby nevznikla havarijná situácia „pádu“ systému alebo straty údajovej základne výkonu sociálneho poistenia. Treba si uvedomiť, že Sociálna poisťovňa bez ohľadu na aktuálne politické vedenie krajiny spravuje a chráni dáta miliónov poistencov. Na takéto významné zásahy do svojej činnosti sa musí včas a detailne pripraviť. Zmenu si vyžiadajú aj pracovné postupy, vrátane preškolenia zamestnancov naprieč inštitúciou, a to nie je krok, ktorý je možné urobiť do pol roka.

 

Prednedávnom hovoril o oneskorení zúčtovania poslanec Jozef Mihál. Jeho slová smerovali k Sociálnej poisťovni, že nestíha zaobstarať nový softvér. Je jeho kritika oprávnená?

Kritika opozičného poslanca Jozefa Mihála v tejto súvislosti nie je opretá o detailné poznanie všetkých súvislostí a je výsledkom zľahčovania celej situácie. Nie je ani korektné argumentovať tým, že ročné zúčtovanie už vykonávajú zdravotné poisťovne. Ich činnosť sa nedá porovnávať s rozsahom a činnosťou Sociálnej poisťovne. Okrem výberu poistného a jeho vymáhania musí aj vyplácať dávky. Pre každú z dávok platia osobitné právne predpisy, ktoré sa musia pri každej zmene implementovať do informačných systémov i pracovných postupov poisťovne.

 

Keby ste to konkrétnejšie vysvetlili…

Ročné zúčtovanie prináša so sebou komplexnú zmenu doterajších postupov pri vykonávaní sociálneho poistenia, počnúc zberom údajov od poistencov, vedenie registrov, vykazovanie, predpisovanie dlžných súm, výpočet penále, až po samotnú výplatu dávok. Nejde len o jednoduché sumarizovanie dát v zmysle „má dať/dal“, ale o zohľadnenie množstva vstupujúcich faktorov, ako sú napríklad výnimky z platenia poistného, vstupné informácie z registrov, informácie o príjmoch z Finančnej správy, ktoré sú neoddeliteľnými podkladmi na výplatu dávok. V neposlednom rade, zmena procesov sa dotkne aj samotných zamestnávateľov v rámci poskytovania údajov o dobách poistenia, výške vymeriavacích základov na jednotlivých tlačivách, ktoré je potrebné upraviť, a to najmä v elektronickej forme. Všetky úpravy si zamestnávatelia budú musieť implementovať do svojich mzdových systémov, čo si vyžaduje aj na strane ich zhotoviteľov určitý čas, a najmä je potrebné poznať definitívne znenie novely zákona. A to bude až po jej schválení. Treba tiež dodať, že ročné zúčtovanie sociálnych odvodov bude mať v mnohých prípadoch vplyv na prepočet dávky vyplývajúcej zo sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie tak bude komplikovanejšie oproti napríklad ročnému zúčtovaniu dane, respektíve poistného na zdravotné poistenie.

 

Slovenská asociácia malých podnikateľov sa domnieva, že tento proces je možné urýchliť, keďže poisťovňa má všetky informácie a doklady, ktoré podnikatelia posielajú, v elektronickej podobe. Listinné podania vraj poisťovňa už má, preto je reálny predpoklad, že by to mohlo byť skôr. Čo hovoríte na tento názor?

Je jednostranný a nevychádza z reálneho poznania všetkých súvislostí. Nie je pravdou, že poisťovňa má už všetky informácie a podklady k dispozícii. Ako sme už uviedli, musí začať zbierať podklady novým spôsobom a zmenu musia podnikatelia zaviesť do svojich vlastných informačných systémov. Súčasne sú potrebné aj podklady od ďalších strán, ako je spomínané Finančné riaditeľstvo, ale aj register ministerstva vnútra, Štatistický úrad SR a ďalšie orgány a inštitúcie ako živnostenské úrady, profesijné komory. Zastávame názor, že aj samotné SZČO – podnikatelia by mali mať viac času, aby sa so zmenami zavádzajúcimi ročné zúčtovanie oboznámili, a tak sa vyhli pri platení poistného zbytočným nedorozumeniam.

 

Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov by si podľa prepočtu malo vyžiadať z rozpočtu Sociálnej poisťovne 15,4 milióna eur. Je táto suma konečná?

Táto suma je maximálnou hranicou, ktorú predpokladá Sociálna poisťovňa.

 

Návrh zákona sa zrejme nedostane na májovú schôdzu parlamentu, odsunie sa zrejme aj termín prvého zúčtovania. Má Sociálna poisťovňa aj iné výhrady k zákonu ako to, že nestihne zaobstarať a sfunkčniť softvér? Vidíte nejaké prekážky aj v termínoch? Napríklad dokedy treba vrátiť preplatky a podobne.

Áno, máme pripomienky aj k samotnému legislatívnemu zneniu v rôznych oblastiach podľa jednotlivých odborných agend. Naše pripomienky momentálne vyhodnocuje ministerstvo práce a sociálnych vecí v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienky sa týkajú tak témy platenia preddavkov, ako aj prepočtu dávok vyplývajúcich so sociálneho poistenia.

Jana Véghová, hnonline.sk, 14.05.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards