Nová publikácia - Reformný reštart v zdravotníctve

Od roku 2006 sa diskusia o slovenskom zdravotníctve pohybuje v istom názorovom vákuu. Bavíme sa veľa o chybách, či potrebách, ale nebavíme sa o tom, aký systém vlastne chceme. Aké sily v ňom majú pracovať, kto má mať akú úlohu.

Nová publikácia - Reformný reštart v zdravotníctve

Publikácia Reformný reštart v zdravotníctve je výzvou kormidelníkovi zdravotníctva ku zakotveniu systému do jasnej štruktúry síl a vzťahov tak, aby bol pripravený čeliť výzvam nielen dnešným, ale aj výzvam budúcnosti.

V publikácii vyzývame k dotiahnutiu pôvodného zámeru reforiem z rokov 2004-2006: vytvorenie systému manažovanej konkurencie. Ten pracuje s celospoločenskými cieľmi zdravotníctva (široká dostupnosť služieb, univerzálne pokrytie, monopolne stanovená úroveň kvality) ale na ich dosiahnutie využíva nástroje trhu, ako je konkurencia, spotrebiteľské rozhodovanie či decentralizované podnikateľské objavovanie.

Reformný reštart znamená posun v praktickom nastavení systému na Slovensku. Byrokratický systém, založený na tabuľkách, nefunkčných formálnych plánoch a centralizovanom mikromanažmente ponuky, by bol nahradený  systémom, v ktorom  odvetvia spojené s manažmentom zdravia fungujú ako výrobný sektor. Súťažia o zákazníka, investujú, inovujú a využívajú nástroje podnikateľského, nie politického plánovania.  Výhodou je, že základné kamene takejto zmeny už na Slovensku existujú. Treba ich však znovu objaviť. Konkrétne to znamená:

  • Prechod od daňového financovania k daňovo-poistnému financovaniu. Zavedenie nominálneho poistného, podporeného z verejných zdrojov na dosiahnutie finančnej dostupnosti.
  • Upustenie od centrálneho plánovania výroby v podobe programového rozpočtovania a jeho nahradenie cieľovaním balíka služieb, ktorý má byť dostupný všetkým poistencom.
  • Zadefinovanie základného balíka služieb, vrátane časovej a geografickej dostupnosti, dokončenie štandardov a jasných pravidiel na vstup nových liekov a technológií do tohto balíka.
  • Sfunkčnenie ÚDZS, ktorý má byť odpolitizovaným nezávislým garantom kvality a dozorom nad splnením podmienok vyššie popísaného základného balíka pre všetkých poistencov.
  • Otvorenie možnosti ponúknuť alternatívny poistný balík, ktorý si poistenec môže vybrať miesto základného balíka. 
  • Zvýšenie konkurencie na poistnom trhu rozdelením dominantnej štátnej poisťovne a predajom jej časti alebo častí.
  • V nadväznosti na vytvorenie základných a alternatívnych balíkov otvoriť možnosti selektívneho kontraktovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (zúženie pevnej siete poskytovateľov).
  • Dokončenie transformácie štátnych zariadení, prípadné poskytnutie štartovacieho kapitálu (napr. z Fondu obnovy) a poskytnutie podstatne väčšej autonómie v riadení týchto inštitúcií, spojenej so striktným zákonným zákazom oddlžovania, exekučnej amnestie a ďalších demotivačných opatrení.
  • Zavedenie minimálnej finančnej spoluúčasti vybraných skupín poistencov.
  • Revízia pravidiel obmedzujúcich ponuku (kompetenčné hranice zdravotníkov a nezdravotníkov, personálne normatívy, uznávanie zahraničnej kvalifikácie, úzke hrdlá vo vzdelávaní a kariérnom raste...)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards