Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov.

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní

Právna úprava vyvlastňovania je v súčasnosti obsiahnutá v stavebnom zákone. Ten má byť nahradený novým stavebným zákonom, ktorý už úpravu vyvlastňovania nebude obsahovať. Navrhovaný zákon o vyvlastňovaní prináša novú úpravu vyvlastňovania, ktorá umožní zefektívniť proces vyvlastňovania. Hrozí však, že sa tak stane za cenu oslabenia reálnych možností ochrany práv vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností. Sme presvedčení, že efektivita procesu vyvlastňovania nemôže mať prednosť pred ochranou ústavou garantovaného vlastníckeho práva.

Za nebezpečný považujeme zámer, aby jednotlivé účely, na ktoré možno vyvlastniť vo verejnom záujme, neboli uvedené priamo v zákone o vyvlastňovaní, ale boli riešené len odkazom na osobitné zákony. Možnosť zákonodarcu rozšíriť účel vyvlastnenia prakticky v ktoromkoľvek schvaľovanom zákone, vyvoláva u verejnosti oprávnenú nedôveru a nutnosť byť na pozore pri príprave a schvaľovaní akéhokoľvek zákona, čo je proti uznávaným zásadám civilizovaného, demokratického a právneho štátu.

Za dôležité považujeme, aby vyvlastňovanie bolo možné iba vo verejnom záujme. Navrhovaný zákon ponecháva možnosť vyvlastňovania aj v súkromnom záujme a pripúšťa uprednostňovanie záujmov súkromných investorov pred vlastníckym právom vlastníkov nehnuteľností.

Z tohto dôvodu sa INESS stal spoluiniciátorom hromadnej pripomienky.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • vymenovanie všetkých účelov vyvlastňovania priamo v zákone o vyvlastňovaní, nielen prostredníctvom odkazu na osobitné zákony,
  • možnosť vyvlastňovania iba vo verejnom záujme, nie aj za účelom realizácie súkromných investícií (zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií),
  • zachovanie možnosti poskytnutia náhradnej nehnuteľnosti za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, nielen finančnej náhrady,
  • posilnenie ochrany a procesných práv vyvlastňovaných vlastníkov nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté (dostatočne dlhé lehoty pre procesné úkony, garantovanie možnosti uplatňovania ich práv, vylúčenie možnosti náhradného doručovania vyvlastňovanému),
  • zvýšenie informovanosti verejnosti o vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí.

Hromadnú pripomienku môžete do 18. augusta 2014 podpísať online tu. Na pripustenie k rozporovému konaniu potrebujeme minimálne 500 podpisov.

Rešpektovanie súkromného vlastníctva je podmienkou ekonomickej vyspelosti, čo chápe nielen väčšina rozvinutých štátov, ale aj čoraz viac rozvojových. (Na obrázkoch: Dom Edith Macefieldovej v Seattli, ktorá ho odmietla predať developerom okolitej zástavby. Dom Yang Wu v Chongqing, Čína. Wu aj s rodinou dva roky bojoval za lepšiu odkupnú cenu. Nakoniec sa dohodol. V roku 2007 Čína prijala zákon, poskytujúci majiteľom nehnuteľností zvýšenú ochranu pred vyvlastnením.)

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards