Oranžová dôchodková obálka

Na jar sme sa pripojili k petícii INEKO, ktorá požadovala, aby štát poskytoval informácie pracujúcim o ich budúcich dôchodkových nárokoch.

Oranžová dôchodková obálka

Sociálna poisťovňa má v podstate všetky informácie vo svojich systémoch a pracujúci by mali priebežne dostávať informácie o výške ich predpokladaného dôchodku. Zmizlo by tak to nepríjemné čakanie na list od poisťovne s informáciou, koľko bude dostávať čerstvý dôchodca. Pracujúci by zároveň získali už počas pracovného života predstavu o tom, ako sa zmení ich mesačný príjem a mohli sa tomu adekvátne prispôsobiť či už sporením alebo zmenou svojej spotreby.

Neostalo len pri návrhu. Spoločne s INEKOm a Michalom Mušákom, s konzultáciou s IFP, sme pripravili základný návrh, čo by mala „dôchodková informácia“ obsahovať. Ako to už medzi analytikmi býva, neostali sme len pri jednej – dvoch informáciách, ale navrhujeme sprístupniť pracujúcim kompletný analytický materiál ich odvodovej histórie a budúcich dôchodkových nárokov. Samozrejme, prvá strana bude obsahovať základný sumár, tie zvyšné budú obsahovať doplňujúce informácie (napríklad o výške deficitu dôchodkového systému – riziku budúcich reštriktívnych reforiem) či alternatívne scenáre. Tzv. oranžová obálka (vo Švédsku tieto informácie posielajú v oranžovej obálke) by obsahovala aj informácie o stave a možnej budúcnosti úspor v II. pilieri (prípadne aj v III.), aby mal pracujúci kompletnú predstavu o svojich budúcich príjmoch. I napriek neblahým skúsenostiam s cenou IT projektov na Slovensku, navrhujeme, aby informácie boli prístupné aj elektronicky a 24h denne.

Pre spustenie projektu oranžovej obálky sú potrebné dva kroky – presvedčiť politikov o ich potrebnosti a upraviť informačné systémy v Sociálnej poisťovni, aby údaje pre obálky boli generované automaticky a nemuseli by ich fyzicky kontrolovať úradníci poisťovne. Oznámenie o petícii malo celkom pozitívne ohlasy aj u súčasnej vlády (na jej propagácii budeme ďalej pracovať):

Ani ministerstvo práce nie je proti. „Zhoduje sa to s oficiálnymi zámermi Európskej komisie,“ hovorí hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Väčšou výzvou bude skôr dostupnosť dát:

Podľa Sociálnej poisťovne je požiadavka v petícii legitímna. „Jej realizácia si vyžiada technickú pripravenosť, finančné náklady a určité legislatívne zmeny,“ tvrdí.

Nevyhnutnou podmienkou zmysluplného informovania občanov bude grafické spracovanie. To už bude úloha pre grafikov, našim cieľom bolo určiť relevantné informácie, ktoré by tam nemali chýbať:

Návrh obsahu oranžovej obálky (dostupný aj vo formáte pdf ):

Základné informácie:

1. Predpokladaný mesačný dôchodok v absolútnej sume (spolu, prvý pilier, druhý pilier)
2. Predpokladaný dátum odchodu do dôchodku
3. Predpokladaný vek odchodu do dôchodku
4. Doterajší počet rokov poistenia
5. Zaplatené odvody v uplynulom roku (prvý pilier, druhý pilier)
6. Doteraz zaplatené odvody kumulatívne (prvý pilier, druhý pilier)
7. Výška nároku na predčasný dôchodok v najbližšom možnom termíne (t.j. v súčasnosti dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku), resp., ak už nárok vznikol, pri okamžitom odchode do predčasného dôchodku

Podporné informácie:

B. Dôchodok zo Sociálnej poisťovne (SP):
8. Predpokladaný počet rokov poistenia, informácia o minimálnom potrebnom počte rokov poistenia
9. Predpokladaný priemerný osobný mzdový bod (POMB) v čase odchodu do dôchodku
10. Predpokladaná aktuálna dôchodková hodnota (ADH) v čase odchodu do dôchodku
11. Základný vzorec pre výpočet dôchodku s vyčíslením predpokladaného dôchodku z SP
12. Alternatívne scenáre: Dôchodok z prvého piliera v dnešných cenách

Poznámka: Počas Vašej doterajšej doby poistenia rástli na Slovensku mzdy v priemere o XXX p.b.
rýchlejšie/pomalšie než ceny.

13. Aktuálny deficit SP v absolútnej sume aj v % výdavkov SP (pred započítaním dotácie zo ŠR, po očistení  o vplyv 2. piliera)
14. Predpokladaný deficit SP v čase odchodu do dôchodku v % výdavkov SP (dlhodobé projekcie RRZ)
15. Pomer občanov v dôchodkovom a v produktívnom veku v čase zaslania informácie a v čase
predpokladaného odchodu do dôchodku

C. Dôchodok z druhého piliera:
16. Aktuálna suma úspor v druhom pilieri
17. Zaplatené odvody do druhého piliera v uplynulom roku
18. Informácia o výške strhnutých poplatkov a výške zhodnotenia úspor v uplynulom roku
19. Predpokladaná výška nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku
20. Predpokladaný dôchodok z druhého piliera
21. Alternatívne scenáre: Dôchodok z druhého piliera v dnešných cenách

Poznámka: Počas Vašej doterajšej doby sporenia bol Váš výnos v dôchodkových fondoch v priemere o XXX p.b. vyšší/nižší než rast cien. Priemerný výnos všetkých sporiteľov vo všetkých dôchodkových fondoch bol počas Vašej doterajšej doby sporenia v priemere o XXX p.b. vyšší/nižší než rast cien.

D. Časové rady:
Tabuľka/graf:
22. Doterajší a predpokladaný počet mesiacov/rokov poistenia (za každý rok aj kumulatívne, vrátane  prehľadu o náhradných dobách a neuznaných obdobiach)
23. Doterajší a predpokladaný vymeriavací základ a osobný mzdový bod (za každý rok aj kumulatívne,  vrátane informácie o krátení OMB v dôsledku účasti na sporení v druhom pilieri)
24. Doteraz zaplatené a predpokladané odvody do prvého aj druhého piliera (za každý rok aj  kumulatívne)
25. Predpokladaný mesačný dôchodok v absolútnej sume ako aj v pomere k aktuálnej priemernej mzde a k priemernému dôchodku (za každý rok, t.j. súhrn informácií o dôchodku z doterajších výpisov)
26. Len na webovú stránku: Teoretická výška dôchodku na základe údajov známych do daného dátumu (k 31.12. daného roka), t.j. bez prognóz (resp. za predpokladu, že v budúcnosti už človek nezaplatí žiadne odvody).

E. Legislatívne a iné zmeny
27. Informácia o prípadných zmenách legislatívy alebo iných zásadných zmenách, ktoré mohli ovplyvniť výšku predpokladaného dôchodku spolu s vysvetlením tohto vplyvu.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards