Širokorozchodná - beh na dlhú trať (Transport a logistika)

Keďže chýbajú ekonomické argumenty, nevidím žiaden dôvod, aby vláda SR akýmkoľvek spôsobom zaťažovala daňových poplatníkov týmto projektom. Doteraz totiž nebol poriadne preukázaný jeho ekonomický prínos, komentoval širokorozchodnú trať dňa 31.10.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Širokorozchodná - beh na dlhú trať (Transport a logistika)

Predmetom štúdie má byť príprava projektu predĺženia širokorozchodnej trate cez územie Slovenska smerom na západ v rozsahu dokumentácie pre strategické posúdenie vplyvov na životné prostredie, dokumentácie pre stavebný zámer, ako aj časti dokumentácie pre územné rozhodnutie. Súťaž na štúdiu realizovateľnosti bude podľa ŽSR vyhlásená po odsúhlasení všetkými zúčastnenými stranami a jej výsledkom bude aj cena, termíny a trasovanie.

V rámci štúdie sa bude podrobne riešiť aj otázka zdrojov financovania.

Konečné rozhodnutie o tom zatiaľ nepadlo.

"Pre Slovensko je projekt výhodný pri dosiahnutí ekonomickej návratnosti, čo má byť aj predmetom riešenia rozšírenej štúdie realizovateľnosti. Z predbežnej štúdie realizovateľnosti vyplýva, že hlavný terminál by mal byť v rakúskom Parndorfe," uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Avšak presné vymedzenie trasy, rozlohy a umiestnenie jednotlivých bodov určí až štúdia.

Šéf ruských železníc Vladimír Jakunin je presvedčený, že pripravovaný projekt výstavby širokorozchodnej trate sa bude realizovať a bude efektívny."Keby sme sa pozreli na ekonomické ukazovatele a rôzne ďalšie parametre, najvýhodnejšia trasa vedie cez územie Slovenskej republiky, ale nie je jediná," upozornil V. Jakunin na tlačovej konferencii v Bratislave.

Bude prínosom pre všetkých? Projekt výstavby širokorozchodnej železnice, ktorého možnú realizáciu zvažujú železničné spoločnosti v Rusku, na Ukrajine, Slovensku a v Rakúsku, by mal byť pre SR prínosom, tvrdí Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podľa neho by investícia mohla viesť k vzniku desať až dvadsaťtisíc pracovných miest minimálne počas štyroch až piatich rokov. Projekt by podľa neho zároveň ovplyvnil rast domácej ekonomiky o 1 až 1,5 percenta. Ekonóm si myslí, že ak širokorozchodná železnica nepovedie cez Slovensko, postavia ju cez Poľsko alebo Maďarsko.

"Záujem ruskej strany ako prostredníka medzi Čínou a Európou je orientovaný na Slovensko. Z tohto hľadiska by postavenie širokorozchodnej mohlo byť zásadným prínosom. Úvahy o tom, že širokorozchodná ohrozí prekladisko v Čiernej sú, irelevantné," poznamenáva P. Staněk.

Závislosť od objemu prepravovaného tovaru Pri eventuálnej stavbe širokorozchodnej železnice sa na Slovensku počíta s prekládkovým terminálom pre široký rozchod v Nových Zámkoch. O výstavbe ďalšieho sa zatiaľ neuvažuje. Železnice nepredpokladajú, že by projekt predĺženia širokorozchodnej trate v prípade realizácie výrazne znížil či obmedzil objem prekládky tovaru a počet zamestnancov v termináloch Čierna nad Tisou a Dobrá.

Nová štúdia realizovateľnosti projektu širokorozchodnej trate nadviaže na skoršiu predbežnú štúdiu z roku 2011, ktorú vypracovala nemecká poradenská spoločnosť Roland Berger. Podľa Ľubomíra Vážneho, podpredsedu vlády pre investície, táto štúdia preukázala, že projekt prinesie miliardy eur v 33 krajinách Európy. "Predbežná štúdia taktiež odporučila, aby sme pred začatím ďalších prípravných prác na projekte vykonali podrobnú prepravnú analýzu potenciálu presunu tovarových tokov, ktorá by zahrnula aj analýzu dopytu v závislosti od ceny," uviedol Ľ. Vážny.

Znamená to, že ešte pred tým, ako sa začnú práce na technickej príprave projektu, má neutrálny a nezávislý subjekt určiť objem predpokladaných tovarových tokov. Zároveň treba odhadnúť budúce ceny prepravy vrátane inflačných koeficientov."Ak doplnená analýza nepreukáže napríklad dostatočné tovarové toky, do ďalších štúdií Breitspur Planungsgesellschaft (BPG) nepôjde a projektové práce sa nezačnú," tvrdí Ľ. Vážny.

BPG je spoločný podnik Ruských železníc, Ukrajinských železníc, ŽSR a Rakúskych spolkových železníc.

Šanca pre stavebníctvo Z realizácie megaprojektu by podľa P. Staněka mohlo ťažiť aj stavebníctvo, ktoré je v útlme. Zapojenie Číny by pomohlo riešiť financovanie investície a zostala by otázka, ako by taký rozsiahly infraštruktúrny projekt zapadol do strategických plánov Európskej únie.

P. Staněk sa nazdáva, že EÚ sa bez čínskeho trhu nezaobíde, ale ani Čína neprežije bez európskeho trhu."Práve spolupráca s Čínou môže byť dlhodobým projektom na desiatky rokov, ktorý by bol výhodný pre obidve strany," poznamenáva. Slovensko by podľa neho malo vydať v súvislosti s projektom širokorozchodnej jasný signál.

Dôležitá podľa P. Staněka nie je len samotná výstavba širokorozchodnej železnice, ale aj jej budúca prevádzka."Stále sme v situácii, v ktorej je určité riziko," hovorí s tým, že podľa jedného z variantov by železnica končila v Eisenstadte pri Viedni. V tomto prípade by SR bola iba tranzitnou krajinou.

Podmienka: minimálne 25 miliónov ton tovaru Terajšia časť širokorozchodnej trate na Slovensku od hranice s Ukrajinou je v prevádzkovanom stave s miestnymi obmedzeniami rýchlosti.

Jej celková dĺžka po Hanisku pri Košiciach je 87,16 kilometra. V súčasnosti ju využíva predovšetkým nákladná doprava. Najvyššia prevádzková rýchlosť je 60 km/h, s miestnymi obmedzeniami 30 km/h, resp. 20 km/h.

Podľa ŽSR dôvodom obmedzenia rýchlosti nie je zanedbaná údržba, ale odkladanie obnovy trate pre jej finančnú náročnosť. "Očakávame, že budú potrebné investície do tohto úseku v súvislosti s projektom rozšírenia širokorozchodnej trate," dodala M. Pavliková. Výška investícií by mala byť známa neskôr.

Podmienkou predĺženia širokorozchodnej trate do západnej Európy je potenciálna preprava aspoň 25 mil. ton tovaru ročne. Základným pred pokladom je aj požiadavka, aby objem nákladnej prepravy dosiahol predkrízovú úroveň z roku 2008 v roku 2017. Budúca prevádzka širokorozchodnej železnice by zároveň mala zabezpečiť presmerovanie prepravy tovarov. Odhadovaný objem investícií do projektu je 6,36 miliardy eur. Sprevádzkovanie novej trate sa očakáva od roku 2025."Potrebujeme dostať širokorozchodnú železnicu z kategórie politickej do technicko-ekonomickej, čo sa teraz deje. Kreujeme model budúceho fungovania prevádzky takéhoto projektu," povedal Ľ. Vážny.

Štáty zastúpené v projekte zatiaľ nemajú zdroje na financovanie širokorozchodnej trate zo svojich rozpočtov."Môžu však maximálne pomôcť v prípravnej fáze. Napríklad v prípade SR vieme ponúknuť pozemky ŽSR, keďže je predpoklad, že trasa povedie na 95 percent po ich majetku," predpokladá Ľ. Vážny. Následne by sa podľa neho štát vyrovnal so ŽSR. "Ostatné náklady budú založené na privátnych možnostiach," dodal Ľ. Vážny s tým, že treba spracovať podobný model a ekonomickú analýzu.

Geopolitický a ekonomický rozmer "Projekt širokorozchodnej železnice má pre Slovensko geopolitický rozmer a keby sa napokon nerealizoval, malo by to negatívny dosah na konkurencieschopnosť krajiny," povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.

SOPK tvrdí, že ak by sa terminál postavil v hraničnom priestore SR, bude to mať prínos nielen pre Bratislavu, ale aj celú krajinu. Projekt by tak mal prispieť k znižovaniu regionálnych rozdielov medzi západom a východom Slovenska."Takýto veľký infraštruktúrny projekt cez územie Slovenska prinesie zákazky pre slovenské firmy, ktoré zvýšia aj zamestnanosť na samotnom východe a juhu Slovenska," upozornil P. Mihók.

"Umiestnenie nákladného terminálu bude pravdepodobne v už existujúcom priemyselnom parku Kittsee alebo v Parndorfe. To by bola pre Rakúsko najlacnejšia a pre Slovensko najvýhodnejšia ekonomická, strategicko-geopolitická lokalizácia," nazdáva sa advokátka Jana Martinková, ktorá sa venuje tejto problematike. Táto lokalita je podľa nej výhodná aj možným prepojením na bratislavský prístav, bratislavské letisko, slovenskú diaľničnú sieť a železnice. Ekonomický priestor Bratislava -Viedeň by mal podľa nej veľkú šancu pôsobiť ako centrum sprostredkovania, know-how, technológií a spolupráce medzi Európou, Ruskom a Áziou.

Hlasy za aj proti Prípravu projektu širokorozchodnej železnice kritizujú niektorí predstavitelia slovenskej politickej opozície. Podľa nich si Slovensko takýto projekt, financovaný štátnym rozpočtom, nemôže dovoliť. Navyše hrozí, že východ Slovenska príde o stovky pracovných miest. "Je šialenstvom financovať projekt, ktorý zoberie prácu zo Slovenska za peniaze slovenských občanov," vyhlásil podpredseda SDKÚ-DS Viliam Novotný.

Podľa neho je takýmto projektom priamo ohrozených 1500 pracovných miest v subregióne Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, kde je na prekládku tovaru naviazaných najviac pracovných miest.

"Celé východné Slovensko a samotné Košice môžu významne profitovať z obojsmerného nárastu objemu prepravy tovarov, a to aj s využitím kapacity Čiernej nad Tisou ako významného regionálneho prepravného uzla," spresňuje predseda SOPK P. Mihók.

Jana Martinková konštatuje, že prekladisko v Čiernej nad Tisou, kde pracuje viac ako tisíc ľudí, sa zameriava prevažne na sypké materiály, ktorých objem zostane nielen zachovaný, ale mal by sa dokonca zvýšiť."Preto nie je ani reálne možné, aby všetci zamestnanci, či ich väčšia časť prišla o prácu. Po vybudovaní širokorozchodnej a jej prepojenia na ázijský trh sa zvýši objem a rôznorodosť tranzitu, takže je viac ako reálny predpoklad zachovania súčasných pracovných miest v prekladisku," argumentuje Jana Martinková.

Podľa Radovana Ďuranu, analytika INESS, je veľmi ťažké hľadať odpoveď na otázku, prečo by malo práve posledných 300 km širokorozchodnej železnice znamenať akýkoľvek prínos pre železničnú dopravu. "Cez Rusko idú vlaky tisíce kilometrov, posledných 300 km nemôže predsa zmeniť biznis model, najmä v situácii, keď naše existujúce železnice sú z pohľadu nákladnej dopravy vyťažené len z jednej tretiny. Myslím si, že ak chce niekto z vlastných zdrojov postaviť takýto projekt, žiadnemu súkromnému investorovi by sa nemali stavať do cesty prekážky. Keďže chýbajú ekonomické argumenty, nevidím žiaden dôvod, aby vláda SR akýmkoľvek spôsobom zaťažovala daňových poplatníkov týmto projektom. Doteraz totiž nebol poriadne preukázaný jeho ekonomický prínos," dôvodí R. Ďurana.

Náklady na projekt dostavby širokorozchodnej železnice sú porovnateľné len s projektom výstavby jadrovej elektrárne. Ide o obrovskú investíciu.

R. Ďurana hovorí, že na Slovensku máme nákladnú železničnú prepravu aj prekladiská. Napriek tomu železničná preprava dlhodobo pracuje hlboko pod svoje možnosti. Predstava, že by mala investícia za viac ako 6 miliárd eur dosiahnuť návratnosť v rozumnej dobe, napr. 30 rokov, je veľmi hmlistá, práve preto, že už v súčasnosti existuje alternatíva prepravy.

Účel projektu Cieľom projektu je vytvorenie priameho železničného spojenia medzi Európou a Áziou predĺžením existujúcej trate s rozchodom 1 520 milimetrov z Košíc do Viedne. Uskutočnením projektu by malo nastať eurázijské nákladné železničné prepojenie v dĺžke približne 11-tisíc kilometrov, ktoré by skrátilo prepravný čas na 15 dní v porovnaní so súčasným prepojením námornou dopravou trvajúcou až 35 dní. Dôležitou úlohou je identifikovať nové potenciálne tovarové toky a získať nové prepravy, ktoré sa v súčasnosti realizujú nákladnou námornou dopravou. Hodnota prepravy nákladov medzi Európou a Áziou sa odhaduje na vyše 458 mld. eur ročne.

Združenie ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) predpokladá, že eurázijský železničný koridor s využitím ruskej Transsibírskej magistrály má potenciál zvýšiť tento objem päťnásobne. Transsibírska magistrála má ročnú prepravnú kapacitu 1 milión dvadsaťstopových kontajnerov. Projekt by mal ušetriť zákazníkom prevádzkový kapitál do 1 500 eur za kontajner, v závislosti od hodnoty nákladu.

Alexander Sotník

Transport a logistika, 31.10.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards