Vláda schválila na náš účet: 80. a 81. rokovanie

Vláda opäť riešila Zimné olympijské hry 2022. Pre našu úspešnú kandidatúru bolo potrebné vyčleniť ďalších takmer pol milióna eur. Okrem toho sa uvažuje aj o novom spôsobe refinancovania rýchlostnej cesty R1 cez projektové dlhopisy. V prípade finančného uzatvorenia refinancovania sa bude jednať o unikátny projekt, nakoľko Slovenská republika bude prvým členským štátom Európskej únie, ktorej sa podarí zabezpečiť financovanie infraštruktúrneho projektu v oblasti dopravy projektovými dlhopismi.

Vláda schválila na náš účet: 80. a 81. rokovanie

Tu je zoznam všetkých materiálov:

1) Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory na trhu s vínom

Popis: V návrhu sú na rozdiel od súčasne platného nariadenia ustanovené 4 opatrenia zo siedmich možných, ktoré ponúka EÚ legislatíva, ktoré budú podporované z finančných prostriedkov EÚ. Administratívnu činnosť  bude zabezpečovať Pôdohospodárska platobná agentúra.

V rámci návrhu limitov rozpočtu kapitoly ministerstva sú na roky 2014 - 2017 rozpočtované ročné alokácie v celkovej výške 5 085 000 eur zo zdrojov Európskej únie.

2) Spôsob uplatnenia Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny navigačný systém v rámci programu Galileo

Popis: Rozhodnutie stanovuje základné pravidlá, na základe  ktorých môžu mať jednotlivé subjekty v členských štátoch prístup k službe PRS. Toto rozhodnutie zaväzuje členské štáty k povinnosti zriadiť príslušný orgán PRS najneskôr dňa 6. novembra 2013.
 
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy súvisí so zriadením kontaktného miesta PRS  a prípravnými prácami  na zriadenie príslušného orgánu PRS kvantifikovaný na rok 2013 vo výške 100 000 eur a na rok 2014 vo výške 70 000 eur.

Prevádzkové výdavky vrátane výdavkov spojených s nárastom počtu zamestnancov sa plánujú na 562 500 eur na rok 2014, 660 000 eur na rok 2015, 362 500 eur na rok 2016 a  128 750 eur na rok 2017.

3) Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky

Popis: Celkové predpokladané náklady na prípravu kandidatúry ZOH Krakov 2022 do 31. 7. 2015 sú vo výške 481 000 eur,  z toho na rok 2014 vo výške 310 000 eur a na rok 2015 vo výške 171 000 eur. Viac ako 40 % z celkových nákladov tvoria náklady na služby súvisiace s prípravou kandidatúry (štúdie, expertízy, posudky...) a cca 35 % cestovné náklady a náklady spojené s realizáciou pracovných stretnutí.

4) Správa o refinancovaní PPP projektu rýchlostnej cesty R1 – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat

Popis: Materiál analyzuje možnosť zmeny súčasnej finančnej štruktúry projektu jeho refinancovaním. Podľa návrhu koncesionára by malo byť refinancovanie realizované emisiou projektových dlhopisov s celkovým objemom emisie vo výške 1,25 mld. Eur. Pozitívny výnos z refinancovania sa v zmysle koncesnej zmluvy delí medzi verejného obstarávateľa a koncesionára pomerom 90:10 v prospech verejného obstarávateľa.

5) Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od septembra 2012 do júla 2013

Popis: Materiál obsahuje informácie o miestach a čase vyhlásenia stupňov povodňovej aktivity, prostriedkoch nasadených na vykonávanie povodňových a povodňových zabezpečovacích prác v danom období. Povodne spôsobili počas hodnoteného obdobia škody vo výške 12 782 551 eur.

Výdavky vyplývajúce z materiálu sa navrhujú vykryť prostriedkami z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtov jednotlivých ministerstiev. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny a to v roku 2013 vo výške 7 188 930 eur.

6) Informácia o priebehu a výsledkoch 57. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni

Popis: Konferencia  zvolila 11 nových členov Rady guvernérov MAAE na obdobie rokov 2013-15, pričom novým členom sa stala aj SR. Zasadnutie generálnej konferencie MAAE schválilo aj výšku príspevkov SR do riadneho rozpočtu MAAE (448 301 eur a 63 159 usd) a do Fondu pre technickú spoluprácu MAAE (cieľový príspevok: 114 216 eur). 

7) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Objem pohľadávok na neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahol k 30. septembru 2013 výšku 47 958 500 eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 28 653 200 eur.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards