Vláda schválila na náš účet: 75. rokovanie

Na poslednom rokovaní vláda schválila viaceré zákony najmä v sociálnej oblasti a v oblasti verejných financií. Vláda plánuje šetriť zlučovaním piatich regulačných úradov v pôsobnosti ministerstva dopravy. Z dielne tohto ministerstva vyšiel tiež návrh o elektronickej diaľničnej známke.

Vláda schválila na náš účet: 75. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Popis: Návrh zákona upravuje podmienky a postup colných orgánov pri presadzovaní práv duševného vlastníctva na tovary nachádzajúcich sa na domácom trhu (napr. imitácie značkovej obuvi na tržnici). Stanovuje tiež sankcie za porušovanie až do výšky 6 800 eur. Očakáva sa pozitívny vplyv na príjmy verejnej správy, ktorý vopred nemožno vyčísliť.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a príslušné zákony

Popis: Cieľom je implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a zaviesť pravidlo o štrukturálnom salde verejnej správy do národnej legislatívy. Pre SR bola zadefinovaná maximálna prípustná hodnota štrukturálneho deficitu vo výške 0,5% HDP. Návrh zákona však vládu neviaže automaticky ku korekciám v prípade neznižovania schodku, ponecháva jej možnosť rozhodnúť sa. Navrhované uplatnenie výdavkových limitov nezodpovedá požiadavkám EK, ani požiadavky na zodpovedné riadenie rozpočtu verejnej správy.

3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a príslušné zákony

Popis: Cieľom zákona je posilnenie rozpočtovej disciplíny územnej samosprávy. Ustanovuje sa, že údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy budú obce a vyššie územné celky poskytovať prostredníctvom rozpočtového informačného systému ministerstvu financií.

Aj keď podľa doložky vplyvov nebude mať návrh zákona finančný dopad na rozpočet verejnej správy, ministerstvo financií vyhlásilo verejné obstarávanie na daný systém s predpokladanou cenou 9,2 mil. eur bez DPH.

4) Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade

Popis: Cieľom návrhu zákona je znížiť počet rozpočtových organizácií v rezorte dopravy, znížiť počet zamestnancov a  dosiahnuť tak úspory v rozpočtových nákladoch. Dôjde k zlúčeniu piatich existujúcich regulačných úradov vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti pôsobnosti ministerstva dopravy a následnému vytvoreniu dvoch úradov – pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravný úrad pre reguláciu dráh, letectva a plavby.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť pozitívny, v roku 2014 vo výške 191 661 eur, v rokoch 2015 a 2016 vo výške 968 771 eur. Štátny rozpočet ráta s poklesom celkovej zamestnanosti o 53 zamestnancov.

5) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Cieľom sú zmeny v školskom zákone ako je napr. zvýšenie maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl a stredných škôl, určenie minimálneho počtu žiakov v triedach základných škôl, stredných škôl, umožnenie vzdelávania detí a žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach aj pedagogickým zamestnancom inej špeciálnej školy.

Tieto zmeny  môžu mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny vplyv na zamestnanosť. V súčasnosti evidujeme  2 240 tried na I. stupni základnej školy s nižším počtom žiakov ako 14, 1 830 tried na druhom stupni základnej školy s nižším počtom žiakov ako 15 a 433 tried v stredných školách s nižším počtom žiakov ako 15.

Predpokladá sa, že sa celkovo zruší z podnetu zriaďovateľa približne 12,5 % z vyššie uvedeného počtu tried. Za osem rokov to bude zodpovedať poklesu o 788 pedagogických zamestnancov a 100 nepedagogických zamestnancov.

Po odpočítaní predpokladaných nákladov sa predpokladá úspora vo výške 1 069 394 eur.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Popis: Dôvodom predloženia je určenie vybraných priemyselných odpadov, za ktorých zneškodnenie skládkovaním sa bude vyberať vyšší poplatok (doteraz 6,64 eur/tona ak ide o bežný odpad, 33,19 eur/tona al ide o nebezpečný tovar) s cieľom odkloniť tieto vybrané odpady k iným alternatívnym spôsobom spracovania.
Poplatky za skládkovanie sú príjmom rozpočtu obce. Výšku vplyvov nie je možné kvantifikovať.

7) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch

Popis: Dochádza k zmene sadzby správneho poplatku na žiadosti o odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve z 82,50 eur na 170 eur a úprave pojmov a postupov pri uplatňovaní zákona. V roku 2014 sa predpokladá jednorazový náklad na doplnenie pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov vo výške 32 500 eur. Následne sa na požiadavky programu starostlivosti o lesy predpokladá suma približne 1 eura na hektár lesného pozemku. Ročne sa program vyhotovuje približne na 1/10 územia lesov na Slovensku, t. j. na približne 200 tis. hektároch.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 24 500 eur, v roku 2015 vo výške 132 000 eur a v rokoch 2016 a 2017 vo výške 192 000 eur.

8) Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Popis: Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť rámec pre  poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na území SR, zaviesť mýto na cestách II. a III. triedy, zaviesť objektívnu zodpovednosť na úseku mýta a zvýšiť pokuty za mýtne priestupky.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2014 vo výške 11 574 000 eur, v roku 2015 vo výške 12 188 000 eur a v roku 2016 vo výške 10 910 000 eur.

9) Návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Popis: Hlavným cieľom návrhu zákona je zavedenie elektronickej formy diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest autami do 3,5 t. Výhodou nového systému je efektívnejšia kontrola zaplatenia úhrady prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných elektronických zariadení uplatnením inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2016 vo výške 1 890 000 eur a v roku 2017 vo výške 1 890 000 eur.

10) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Popis: Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí špecifikácia aktivít, na ktoré sa môže použiť dotácia na podporu cestovného ruchu poskytnutá organizáciám cestovného ruchu.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 2 100 000 eur, v roku 2015 vo výške 2 555 000 eur a v roku 2016 vo výške 2 835 000 eur.

11) Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu

Popis: Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie sa predkladá na rokovanie vlády z dôvodu nevyhnutnosti riešenia havarijného stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Spolufinancovanie bude zabezpečené zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP, resp. Nórskeho finančného mechanizmu. V rámci použitia iných zdrojov sa ako najpriechodnejšia javí možnosť uchádzať sa o dary od nadácií, občianskych združení a podnikateľských subjektov. Peňažné dary sa majú posielať na Úrad vlády SR, cieľom je zachovať kaštieľ v majetku štátu.

12) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prídavku na dieťa a zákon o sociálnom poistení

Popis: Navrhovaným zákonom sa upravujú  podmienky na poskytovanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku oprávnenej osobe v závislosti od páchania/nepáchania priestupkov maloletými  nezaopatrenými deťmi. Tiež sa umožňuje poskytovať prídavok na dieťa a príplatok k prídavku oprávnenej osobe aj na študenta vysokej školy v SR, ktorý sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia, ktoré presahuje školou určenú štandardnú dĺžku štúdia. Pozitívny vplyv daných zmien na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať.

Prípadný negatívny vplyv návrhu na poskytovanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa  oprávnenej osobe aj na študenta vysokej školy v SR, ktorého štúdium presahuje štandardnú dĺžku štúdia, bude riešený v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

13) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách a zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Popis: Cieľom je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, ustanoviť pravidlá podpory a zabezpečenia dostupnosti sociálnych služieb z verejných zdrojov, ale aj upraviť viaceré otázky, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.

Cieľom je najmä úprava a sprísnenie  podmienok  registrácie a finančnej podpory z verejných zdrojov a úprava hraníc ochrany príjmu prijímateľov sociálnej služby pred platením neprimeranej úhrady za sociálnu službu (čím sa zvýši garancia poskytovania sociálnych služieb pre prijímateľov s nízkymi príjmami). Z dôvodu zvýšenia ochrany príjmu klientov pred neprimeranou úhradou sa navrhuje zvýšiť  zostatok z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu.

Celkový vplyv na výdavkovú časť  štátneho rozpočtu na rok 2014 na financovanie sociálnych služieb na  lokálnej úrovni predstavuje  62 456 760 eur, na rok 2015 je predpokladaný vplyv na výdavkovú časť štátneho rozpočtu 71 453 880 eur  a na rok 2016  je to 73 608 120 eur.

14) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis: Zavádza sa tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov. Zákon ďalej zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie. Nepredpokladá sa však žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.

15) Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2013

Popis: Za Európsky poľnohospodársky záručný fond bolo do 30. 06. 2013 vyčerpaných 20 002 646 eur z verejných zdrojov.

Za celý Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 bolo do 30. 06. 2013 vyčerpaných 2 013 166 057 eur z verejných zdrojov. Vyplatená suma teda predstavuje 77,52 % z celkových limitov na programové obdobie 2007 – 2013.

Za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 bolo do 30. 06. 2013 vyčerpaných 13 022 734 eur z verejných zdrojov. Vyplatená suma teda predstavuje 73 % z celkových limitov na programové obdobie 2007 – 2013.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards