Vláda schválila na náš účet: 55. rokovanie

Vláda túto stredu opäť prerokovala viacero materiálov.

Vláda schválila na náš účet: 55. rokovanie

1) Keďže rokovanie bolo minulý týždeň prerušené, vláda až teraz prerokovala návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády č. 134/2013.

Na program bolo vyčlenených 8 miliónov eur. Hlavnému mestu SR Bratislava sa vyčlení 1 300 000 eur a mestu Košice 700 000 eur. Suma 6 000 000 eur sa rozdelí medzi ostatné obce a mestá na základe zohľadneniadĺžky ich miestnych komunikácií I., II. a III. triedy.

2) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 - nové znenie

Popis: Vo väzenstve boli v roku 2012 dosiahnuté rekordné príjmy vo výške 15 329 615 eur,  na čom sa rozhodujúcou mierou podieľali príjmy zo zamestnávania odsúdených v ústavoch, ale aj príjmy z úhrad pohľadávok. Výdavky boli vo výške 147 085 573 eur.

V roku 2013 sa budú plniť tieto úlohy s finančnými nárokmi:

a) Na bezpečné vykonávanie prepravy väznených osôb sa zabezpečí obnova dopravných prostriedkov väzenského zboru a obstarajú sa opancierované dopravné prostriedky.

b) V Ústave v Košiciach - Šaci – bude realizovaná nadstavba objektu - odhad investičných nákladov 2,5 mil. eur.

3)
Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Skutočne dosiahnuté príjmy Kancelárie Ústavného súdu SR v roku 2012 boli v sume 17 048 eur. Čerpanie výdavkov v roku 2012 bolo v sume 4 775 282 eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards