Vláda schválila na náš účet: 54. rokovanie

Aj keď poslanci nášho parlamentu majú tento mesiac zatiaľ voľno, vládni predstavitelia ani tento týždeň nezaháľali. Opäť sa zišli, aby prerokovali aj tieto materiály s dopadom na verejné financie:

Vláda schválila na náš účet: 54. rokovanie

1) Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády č. 134/2013

Popis: Uvoľnenie prostriedkov obciam a mestám v sume 8 000 000 eur s tým, že ich môžu použiť v roku 2013 a pri rozdelení bude zohľadnená dĺžka miestnych komunikácií a dĺžka prejazdných ciest I., II. a III. triedy vo vlastníctve obce alebo mesta.

2) Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátane ich vymáhania za rok 2012

Popis: Správa štátnych a hmotných rezerv má povinnosť každoročne k termínu 31.3. predkladať informáciu o rozbore stavu vývoja svojich pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátane ich vymáhania.

Celkový objem pohľadávok z kúpnych zmlúv k 31.12.2012 bol na úrovni 132 786 995 eur. Oproti roku 2011 nastal pokles celkových pohľadávok o 4 597 737 eur.

3) Návrh Programu podpory zahraničného obchodu na rok 2013 - nové znenie

Popis: Návrh podáva informácie o vývoji zahraničného obchodu SR a o jeho podpore v nasledujúcich rokoch.

Obrat zahraničného obchodu SR za 1. polrok 2012 dosiahol hodnotu 59,41 mld. eur z toho export SR predstavoval hodnotu 30,57 mld. eur a import SR dosiahol 28,84 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu SR za január až jún 2012 bolo aktívne v objeme 1,73 mld. eur.

Eximbanka predpokladá v roku 2013 podporiť prostredníctvom svojich aktivít export SR v celkovej výške 3,66 mld. eur, čo predstavuje 5,8 % z predpokladanej výšky exportu SR v roku 2013. MH SR v roku 2013 podporí v rámci schválených limitov 17 oficiálnych účastí MH SR na výstavách v zahraničí.

To je na tento týždeň všetko. Ak si myslíte, že vláda by mala zverejniť aj to, aké opatrenia prijala v súvislosti s medzinárodnými investičnými arbitrážami, tak ste na omyle. Tento materiál je totiž vysoko dôverný, verejnosti nebol sprístupnený.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards