Vláda schválila na náš účet: 53. rokovanie

Po Veľkonočných sviatkoch opäť zasadala vláda a opäť prerokovala materiály aj s dopadom na verejné financie. Prinášame vám ich prehľad:

Vláda schválila na náš účet: 53. rokovanie

 1) Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie

Popis: Uvádzanie  pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, podmienky ich používania a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. 

Daný návrh bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na verejné financie, celkovo by však podľa odhadov mal priniesť nulový dopad na rozpočet verejnej správy, ráta sa s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 50 000 Eur.

2) Informácia o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2012

Popis: Daná správa poskytuje prehľad o výške čerpania výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a informuje o stave implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2012.

Európsky poľnohospodársky záručný fond - za rozpočtový rok 2012 (teda od 16. októbra 2011 do 15. októbra 2012) eviduje výdavky vo výške 344 445 429 Eur. 

Program rozvoja vidieka - vyplatil prijímateľom od začiatku obdobia do 31. 12. 2012 spolu  1 928 396 718 Eur.

Operačný program Rybné hospodárstvo - k 31. 12. 2012 bol vyčerpaný vo výške 5 692 006 Eur zo zdrojov EÚ.

3) Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016

Popis: Analýza podáva predbežné odhady ohľadom výdavkov, ktoré sú potrebné na prípravu SR na predsedanie v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. V roku 2013 sa ráta s celkovými výdavkamivo výške 2 000 000 Eur a v rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 3 000 000 Eur.

Rokovalo sa tiež o nasledujúcich správach, ktoré popisujú vývoj hospodárenia v štátnych inštitúciách a mali prevažne negatívny dopad na verejné financie v minulom roku:

4) Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2012

Popis: Správa o zapojení SR do operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom príslušníkov Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR, Finančnej správy SR a odborníkov ministerstva zahraničných vecí, ktoré nás v roku 2012 vyšli celkovo 46 712 531 Eur.

5) Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2012

Popis: Správa o aktivitách SR v oblasti politiky zmeny klímy. Jedná sa napr. o schválenie pokračovania Kjótskeho protokolu, obchodovanie s emisnými kvótami, aukciu emisných kvót EUA a predaj priznaných jednotiek AAU. SR prijala dobrovoľný záväzok prispieť počas rokov 2010 - 2012 k mechanizmu financovania politiky zmeny klímy v rozvojových krajinách sumou 9 miliónov Eur. V roku 2010 SR prispela sumou 1 milión Eur, záväzok za roky 2011 a 2012 naplnila čiastočne v celkovej sume 5 614 237 Eur.

6) Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Popis: Súčasťou materiálu sú návrhy opatrení, ktorých cieľom je zjednodušenie podnikania v SR. Návrhmi uznesenia vlády sú uložené opatrenia, ktoré majú za cieľ napr. zriadenie insolvenčného registra,  či realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov. Realizácia týchto opatrení bude mať dopad na rozpočet verejnej správy, v roku 2013 sa ráta s celkovými výdavkami vo výške 3 440 000 Eur, v roku 2014 vo výške 9 429 838 Eur, v roku 2015 vo výške 8 480 000 Eur a v roku 2016 vo výške 1 960 000 Eur.

7) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 28. februáru 2013 sumu 55 129 400 Eur. Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 31 006 200 Eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 24 123 200 Eur.

Vláda tiež prerokovala správu o strategických zámeroch činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2012. Z nej vyplýva, že celkový stav pohľadávok Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2012 je 595,3 mil. Eur, čo je o 31,6 mil. Eur viac ako k 31. 12. 2011.

8) Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2012

Popis: Materiál podáva informácie o zisteniach vyplývajúcich z činnosti kontrolných orgánov, ktoré sa zaoberajú kontrolou dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. Úrady práce na základe kontrolných zistení vydali v roku 2012 celkom 71 právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 147 650 Eur. Orgány inšpekcie práce právoplatne uložili za porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v roku 2012 celkom 240 právoplatných pokút v celkovej sume 525 400 Eur.

9) Informácia o priebehu a výsledkoch jedenásteho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 8. - 19. október 2012, Hyderabad, India a šiesteho stretnutia zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biodiverzite, 1. - 5. október 2012, Hyderabad, India

Popis: SR je povinná ako člen zaplatiť príspevok, ktorý bude pokrývať náklady služieb sekretariátu a rozpočet pre pracovný program biologickej bezpečnosti a to 5 070 amerických dolárov v roku 20135 145 amerických dolárov v roku 2014. 

10) Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2012

Popis: Z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania bola poskytnutá podpora v celkovej výške 142 016 139 Eur. Z uvedenej sumy finančné prostriedky vo výške 54 904 000 eur predstavovali zdroje štátneho rozpočtu. Stavebným sporiteľniam boli na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 39 466 525 Eur. Na poskytovanie dotácií na rozvoj bývania boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 20 082 610 Eur. Na štátny príspevok k hypotekárnym úverom boli hypotekárnym bankám  zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27 628 427 Eur. Spolu na rozvoj bývania bolo v roku 2012 vyčerpaných celkovo 230 721 228 Eur.

Nakoniec pre tých, čo vydržali do konca, odporúčame Memorandum o porozumení medzi SR a U. S. Steel Corporation, v ktorom sa tiež môžete dozvedieť, že zástupcovia oboch strán sa dohodli, že sa budú trikrát ročne stretávať, aby diskutovali o spôsoboch, ako zlepšiť podnikateľské podmienky na Slovensku. Dúfajme, že nielen pre U. S. Steel Corporation

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards