Vláda schválila na náš účet: 161.-163. rokovanie

V mesiaci máj venovala vláda jedno rokovanie Trnavskému kraju a tak mu odklepla pomoc vo výške 2 mil. eur. Minulý týždeň stihla odsúhlasiť aj predaj štátneho podielu v Slovak Telekom, čím si verejné financie prilepšia o 900 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 161.-163. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a vybraných problémov Trnavského samosprávneho kraja

Popis: Vláda sa rozhodla zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu okresov Trnavského samosprávneho kraja, na čo vyčlenila 2 000 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú určené na rekonštrukciu komunikácií, na materské a základné školy, na rekonštrukciu kultúrnych domov, domovov sociálnych služieb, detských ihrísk a pod.

2) Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013

Popis: Miera kontrahovania je na úrovni 107,1 %. Za prvé 4 mesiace roku 2015 došlo k výraznému zrýchleniu čerpania v porovnaní s rokmi 2013 a 2014, ktoré sa v rámci programového obdobia 2007–2013 vyznačovali najvyšším tempom čerpania. Podiel čerpania vrátane záloh a predfinancovania na záväzku 2007 – 2013 je za všetky operačné programy spolu vo výške 70,3 %.

3) Návrh na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutia č. 157 vydaného 1. apríla 2015

Popis: Predaj 49% podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bude realizovaný formou priameho predaja za vyššiu ponúknutú cenu, ako bola trhová cena vygenerovaná v rámci úvodnej verejnej ponuky akcií. Kúpna cena za predávané akcie predstavuje celkovú sumu 900 miliónov eur. Nadobúdateľom bude Deutsche Telekom Europe B.V..

4) Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2014

Popis: Na území SR bolo k 31.12.2014 platných 15 015 patentov, 1 746 úžitkových vzorov, 48 379 ochranných známok zapísaných v registri ÚPV SR a približne 83 800 medzinárodných ochranných známok. K 31. 12. 2014 dosiahli celkové príjmy sumu 4,3 mil. eur. Výdavky  celkom boli v roku 2014 čerpané  v  sume 5,5 mil. eur.

5) Ročná účtová uzávierka Ústavu pamäti národa za rok 2014

Popis: K 31.12.2014 bolo na zabezpečenie činnosti ústavu vedených v stave 63 zamestnancov, 3 zamestnankyne čerpali materskú dovolenku. Reálna hodnota majetku k 31.12.2014 je 33 317 eur. Celkové príjmy dosiahli sumu 1,5 mil. eur. Celkový úhrn výdavkov čerpaných k 31. 12. 2014 dosiahol sumu 1,5 mi. eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards