Učiteľom v škôlkach pomôžu laici

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k téme pomoci štátu pre vyťažených pedagógov. 12.01.2022

Učiteľom v škôlkach pomôžu laici

Dnes sú materské školy sú­ časťou takzvaných originálnych kompetencií obcí. Teda obce po­ užívajú vlastné zdroje financo­ vania z podielových daní na po­ skytovanie služieb materských škôl. Ak existuje problém s tým­ to financovaním a obce nemajú dostatočné zdroje alebo odmieta­ jú dostatočne financovať škôlky, malo by sa systematicky upraviť samotné fi­nancovanie. „Napríklad podľa vzoru pre­ nesených kompetencií v prípa­ de základných škôl, ktoré sú fi­ nancované ‚na hlavu’ z mi­ nisterstva školstva,“ uviedol Róbert Chovanculiak, INESS.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards