20 otázok o zrušení daňovej licencie

Ako si možno odpočítať minimálnu daň v najbližších zdaňovacích obdobiach. Kedy sa dá s licenciou optimalizovať daňový základ. Čo hovoria podnikatelia na končiacu sa daňovú povinnosť.

 20 otázok o zrušení daňovej licencie

Táňa Rundesová, Helena Kokolová, HN

1. Platnosť zmeny

Odkedy sa na mňa ako konateľa eseročky prestane vzťahovať povinnosť platiť daňovú licenciu?

Firmy, napríklad eseročky, budú platiť daňovú licenciu naposledy za rok 2017, ak majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Z toho vyplýva, že naposledy si vykážu povinnosť licencie v daňovom priznaní podanom najneskôr 31. marca 2018. Ak si však firma bude uplatňovať zdaňovacie obdobie hospodársky rok, daňovú licenciu zaplatí naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončí až počas roku 2018.

2. Odpis licencie

Aj keď sa licencie zrušia, dokedy bude naďalej platiť možnosť odpočítať si uhradenú licenciu?

Nárok na odpočítanie kladného rozdielu medzi licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní si bude možné uplatniť aj po zrušení daňových licencií. Rozdiel bude možné započítať v lehote troch nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po období, za ktoré ste už licenciu zaplatili. Rozdiel bude možné odpočítať len na tú časť dane, ktorá bude prevyšovať sumu (potenciálne platenej) daňovej licencie.

3. Nová firma

Ako je to s platením licencie pri novej firme – eseročke, ktorú som založil len pred pár mesiacmi?

Daňové licencie sú v súčasnosti ešte platné, avšak na nové firmy, napríklad na eseročky, sa nevzťahujú. Stále platí ustanovenie, podľa ktorého ich neplatia tie firmy, ktoré podávajú prvé daňové priznanie. Výnimka však neplatí pre tie firmy, ktoré sú právnymi nástupcami inej spoločnosti zaniknutej bez likvidácie, napríklad ak sa s. r. o. rozdelí na dve.

4. Kalendárny rok

Čo ak mi nevychádza dostatočne vysoká daň? Akú výšku licencie budem musieť uhradiť, ak účtujem kalendárny rok?

Daňová licencia sa platí vo výške 480 eur, 960 eur alebo 2 880 eur v závislosti od výšky obratu a v závislosti od toho, či je firma platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Zoberme si príklad: spoločnosť je s. r. o. a má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2017, to znamená od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Je platiteľom DPH s ročným obratom 150-tisíc eur. Daň z príjmov tejto právnickej osoby vychádza na 660 eur. Za rok 2017 zaplatí 960 eur, pretože jej daň je nižšia ako stanovená licencia (960 eur).

5. Hospodársky rok

Čo ak si firma v účtovníctve uplatňuje hospodársky rok, ako má postupovať?

Napríklad spoločnosť, ktorá je s. r. o., má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, povedzme od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Je platiteľom DPH s ročným obratom 700-tisíc eur. Daň z príjmov právnickej osoby jej vychádza vo výške 1 600 eur. Za zdaňovacie obdobie od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 musí zaplatiť licenciu, pretože jej daň je nižšia ako suma zákonom určenej daňovej licencie (2 880 eur).

6. Vplyv na biznis

Ako daňové licencie ovplyvnili podnikateľské prostredie?

Daňové licencie boli zavedené od 1. 1. 2014 s podmienkou, že ich neplatili existujúce firmy, ktoré vstúpili v priebehu roku 2014 do likvidácie alebo na ktoré sa v tom roku vyhlásil konkurz. Za rok 2014 sa licencie platili v roku 2015. Podľa štatistických údajov webového portálu FinStat, počnúc rokom 2014 došlo k výraznému nárastu zániku firiem, t. j. ich výmazu z obchodného registra. Určitá časť firiem zanikla aj pre zavedenie licencií. Majitelia firiem, ktoré práve v danom období nevyvíjali podnikateľskú činnosť, totiž tieto firmy nechali zaniknúť.

7. Rušenie firiem

Približne aký počet firiem zanikol od času, keď štát zaviedol povinnú "daň zo straty"?

Na to, aby sa firma vyhla daňovej licencii, postačoval vstup do likvidácie v roku 2014, pričom samotná likvidácia mohla prebiehať aj neskôr. Výmaz firmy z obchodného registra mohol nastať až v roku 2015, 2016 či neskôr. Najviac firiem však zaniklo už v decembri 2014. Počet výmazov z obchodného registra dosiahol hodnotu 1 125. Od januára 2014 do mája 2017 zanikalo v priemere 730 firiem mesačne. Oproti tomu, od januára 2012 do roku 2014 bol priemerný počet zaniknutých firiem iba 430 mesačne. Po zavedení licencií tak zanikalo v sledovanom období v priemere o 40 percent viac firiem každý mesiac.

8. "Spiace" eseročky

Čo robili majitelia eseročiek pred zavedením licencie, ak nechceli s firmou podnikať?

V období do zavedenia daňových licencií bolo možné nechať firmu "ležať", nebolo potrebné sa jej hneď zbavovať, tak ako po zavedení licencií. Majitelia "ležiacich" firiem si pritom plnili len základné povinnosti, napríklad viedli účtovníctvo, zostavili účtovnú závierku či podávali daňové priznanie, pričom daň z príjmov platili v závislosti od výšky dosiahnutého zisku. Po obnovení podnikania mal potom majiteľ firmu k dispozícii. Nemusel absolvovať založenie alebo kúpu novej firmy a nadväzujúce povinnosti.

9. Pozemkové spoločenstvo

Ako je to s licenciou v prípade pozemkového spoločenstva?

Najprv si ozrejmime, že pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou musí požiadať správcu dane o registráciu pre daň z príjmov do konca toho mesiaca, v ktorom získalo oprávnenie na podnikanie. Taktiež musí do troch mesiacov podať priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, ako aj zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju podľa zákona o účtovníctve. Takéto spoločenstvo neplatí licenciu, len ak má príjmy z činnosti podľa osobitného predpisu a ak neprevyšuje ročný obrat 10-tisíc eur. Musí však viesť podvojné účtovníctvo.

10. Spôsob optimalizácie

Počul som, že účtovníci v minulosti optimalizovali prostredníctvom daňovej licencie. Mohli by ste to vysvetliť?

V tomto prípade sa vychádzalo z logiky platenia licencie, ktorú ako minimálnu daň musela platiť každá právnická osoba, ktorá mala stratu alebo daň pod hranicou licencie. Keďže odpočet daňových strát je možný len v rovnomernej výške počas štyroch zdaňovacích období, bolo účelné presunúť si stratu napríklad z roku 2016 do budúcnosti kvôli nejakým lepším okolnostiam na jej umorenie. Pritom ide o využitie faktu, že minimálna daň musela byť aj tak vo výške licencie, čiže nešlo o zníženie daňového základu (dane), ale o zvýšenie základu na úroveň licencie, aby sa dala započítať na túto daňovú povinnosť a strata sa posunula na využitie v budúcnosti. Riešenie je potom v tvorení opravných položiek k pohľadávkam alebo v uplatnení odpisov, aby neznižovali daňový základ. Tieto výdavky sa potom daňovo uplatnia v nasledujúcom roku.

11. Zánik spoločností

Poškodila minimálna daň podnikanie na Slovensku?

Na Slovensku dlhodobo, aj z pohľadiska trhu práce, hovoríme, že štát by mal absolventov škôl motivovať, aby skúsili podnikať a "postaviť sa na vlastné nohy". Zavedenie daňových licencií však malo presne opačný efekt. Ich zrušenie je pozitívny krok, keďže mali negatívny vplyv na rozvoj podnikania na Slovensku. V úvode priniesli zánik mnohých spoločností, neskôr zas sťažovali vstup predovšetkým mladých ľudí do podnikania.

12. Na hranici zisku a straty

Komu najviac daňové licencie uškodili?

Paradoxne najnegatívnejšie dôsledky pociťovali zväčša malí podnikatelia a pracujúci na hranici zisku a straty. Práve pre nich aj suma 480 alebo 960 eur bola zaťažujúca. Podnikatelia platili daň štátu na základe administratívneho rozhodnutia bez ohľadu na to, či pri svojom hospodárení dosiahli zisk. Nerozlišovalo sa, či vytvárajú zisk alebo či sú v strate v dôsledku charakteru ich podnikateľskej činnosti. Alebo, že len rozbiehajú podnikanie, ktoré im prinesie zisk len po vynaložení investícií a námahy až po niekoľkých rokoch.

13. Škodlivý experiment

Ako hodnotíte daňové licencie?

Išlo o škodlivý experiment s nejasným cieľom. Správanie firiem zásadným spôsobom nezmenili, len posunuli hranice optimalizácie z nula eur na úroveň daňových licencií, čo pre rozpočet nie je významné číslo. Zásadne sa nimi však narušila logika daní (platíš, ak si v zisku) a mnohé firmy tak boli nútené platiť daň zo straty, ktorá nebola výsledkom účtovníckych kúziel, ale ich reálnej situácie.

14. Verejná obchodná spoločnosť

Platiť minimálnu daň nemusia verejné obchodné spoločnosti?

Nie, nemusia. Verejná obchodná spoločnosť v daňovom priznaní zisťuje len základ dane, ktorý sa rozdelí medzi jednotlivých spoločníkov, a to v takom pomere, v akom sa medzi nich rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Ak v spoločenskej zmluve nie je rozdelenie zisku určené, základ dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov rovným dielom. Verejná obchodná spoločnosť je teda zdaňovaná až na úrovni spoločníkov. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane. Predmetom dane spoločnosti sú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

15. Neplatiteľ DPH

Eseročka, ktorá nie je platiteľom DPH, vznikla v roku 2010. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 vykáže daňovú stratu a dosiahla ročný obrat 250-tisíc eur. Má platiť licenciu?

Za rok 2017 bude povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 eur. Je to z toho dôvodu, že nie je platiteľ DPH a vykázala za zdaňovacie obdobie ročný obrat nižší ako 500-tisíc eur.

16. Výška dane

V apríli 2017 akciová spoločnosť zrušila registráciu pre DPH. V akej výške má platiť licenciu?

Podmienky na platenie daňovej licencie sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roku 2017 už spoločnosť nebude platiteľom dane z pridanej hodnoty, bude platiť daňovú licenciu podľa výšky dosiahnutého obratu. A to buď vo výške 480 eur ako neplatiteľ dane z pridanej hodnoty s ročným obratom do 500-tisíc eur, alebo vo výške 2 880 eur pri ročnom obrate nad 500-tisíc eur.

17. Polovičná daň

Komu sa znižuje licencia na polovicu?

Tomu, kto zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, pričom tie tvoria za zdaňovacie obodbie najmenej 20 percent z celkového priemerného počtu zamestnancov obchodnej spoločnosti.

18. ŤZP dohodári

Budem platiteľom DPH k poslednému dňu roku 2017, za ktoré som dosiahol ročný obrat neprevyšujúci 500-tisíc eur. Zamestnával som dvoch ľudí so zdravotným postihnutím na dohodu. Vykážem stratu. Môžem si znížiť daňovú licenciu na polovicu?

Podľa štvrťročného výkazu o práci do evidenčného počtu zamestnancov sa nezahŕňajú osoby, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Daňovník si nemôže znížiť sumu na polovicu. Za obdobie roku 2017 je povinný zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur.

19. ŤZP na zmluvu

Budem platiteľom DPH k poslednému dňu roku 2017, za ktoré ročný obrat presiahne 500-tisíc eur. V roku 2017 bude priemerný evidenčný počet zamestnancov desať, z toho priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím bol tri. V daňovom priznaní za rok 2017 vykážem daň 1 500 eur. Môžem si znížiť daňovú licenciu na polovicu?

Priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie predstavoval 30 percent z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov. Preto si daňovník môže znížiť daňovú licenciu na polovicu (1 440 eur). Keďže vykáže za zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť vo výške 1 500 eur, daňovú licenciu neplatí (1 500 > 1 440).

20. Ročné štatistiky

Koľko firiem platilo doteraz licencie?

V daňovom priznaní deklarovalo daňovú licenciu 114 252 spoločností po jej zavedení v roku 2014, z toho bolo 107 795 sročiek. Suma predstavovala 104 056 199 eur, z toho u eseročiek 96 059 522 eur. V ďalšom roku 2015 to bolo 106 983 firiem, z toho 100 937 s. r. o. Suma predstavovala 96 416 823 eur, z toho s. r. o. deklarovali 88 680 010 eur. V roku 2016 to bolo 104 486 spoločností, z toho 98 793 s. r. o. Suma licencie predstavovala 95 176 543 eur, z toho s. r. o. deklarovali 87 815 664 eur.

Odpovedali: Veronika Solíková, konateľka, Účtovná jednotka, MF SR; Alica Orda Oravcová, daňová poradkyňa; Martin Vlachynský, analytik INESS; Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva McROY Group; Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK; Ivana Skokanová, hovorkyňa FS

5.12.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards